výrobok krúžku Robolab, naprogramovaná činnosť traktora

 

Záujmová činnosť

Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť
 

   V rámci vzdelávacích poukazov s pravidelnou činnosťou 1x do týždňa pracujú na našej škole tieto krúžky:

Krúžok anglického jazyka pre 2. stupeň - vedúca Mgr. Judita Hercegová, učiteľka

Projekt Comenius (spolupráca s partnerskými školami v zahraničí) – vedúca Mgr. Judita Hercegová, učiteľka

Počítačový krúžok pre 3. – 4. ročník – vedúca Mgr. Elena Sélešová, zástupkyňa riaditeľky

Šikovné ruky  pre 0. ročník – vedúca Ema Juhászová, učiteľka

Pohybové hry  pre 1. stupeň – vedúca Mgr. Alica Kubelková, učiteľka

Prírodovedný krúžok pre  2. stupeň - vedúca Mgr. Natália Nôtová, učiteľka

Krúžok nemeckého jazyka pre 2. stupeň – vedúci Mgr. Peter Ivan, učiteľ

Pohybové hry pre 2. stupeň – vedúci Mgr. Peter Ivan, učiteľ

Počítačový krúžok pre ročníky 5., 6., 7., 8., 9. ( 5 popoludní po dve hodiny pre každý  ročník ) – vedúca Ivana Chromková, lektorka i-Domu

RoboLab,  programovanie robotov na počítači – vedúca Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka školy

 

Práca v krúžkoch: 

 

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Judita Hercegová

Počet členov: 12

 Činnosť krúžku:

          Krúžok je určený žiakom 2. stupňa. Stretávame sa podľa možnosti 1x do týždňa. Jeho činnosť je zameraná na precvičovanie a zlepšovanie jazykových zručností osvojených na hodinách anglického jazyka. Pri práci na krúžku sa zameriavame hlavne na komunikačné cvičenia, na praktické využitie osvojených vedomostí zábavnou formou a s využitím IKT.

 

Názov krúžku: Projekt Comenius

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Judita Hercegová

Počet členov: 12

 Činnosť krúžku:

          Tento krúžok vznikol, keď naša škola získala grant Európskej únie v podprograme programu Socrates. Väčšina práce na tomto projekte je súčasťou každodennej práce na vyučovacích hodinách, no niekedy nie je dostatok času na všetky zaujímavé aktivity, ktoré sa majú realizovať. Z tohto dôvodu sme založili tento krúžok a žiaci sa veľmi radi zúčastňujú práce v ňom. Jeho členmi sú prevažne žiaci 2. stupňa. Pre naše stretnutia sme určili každý piatok poobede, no stretávame sa vždy podľa potreby a množstva úloh, ktoré musíme splniť.

 

Názov krúžku: Počítačový krúžok pre 1. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Elena Sélešová

Počet členov: 10

 Činnosť krúžku:

            Tento krúžok je určený pre deti prvého stupňa. Navštevujú ho žiaci 3. a 4. ročníka. Krúžok pracuje pravidelne 2 x do týždňa. Cieľom našej práce je zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov už na 1. stupni. Žiaci sa zábavnou formou počas celého školského roka budú učiť pracovať s programom Windows XP. Najprv sa naučia pracovať v skicári, následne v programoch Word, Excel, Power Point. Na záver sa budeme učiť ako pracovať s internetom. Okrem vymenovanej činnosti sa bude na krúžku pracovať s rôznymi CD, prostredníctvom ktorých si budeme môcť precvičiť rôzne učivá napr. z matematiky, z vlastivedy atď. Odmenou za vykonanú prácu na krúžku bude pre žiakov možnosť spoznať a pohrať sa aj niektoré hry, ktoré sú pre ich vek vhodné.

 

Názov krúžku : Počítačový krúžok pre 2.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Ivana Chromková

Počet členov: 5 krúžkov po 8 členov

 Činnosť krúžku:

            Krúžok je určený pre deti druhého stupňa. Navštevujú ho žiaci 5. ročníka, 6. ročníka, 7. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka. Každý deň v týždni je na krúžku 10 detí.

Krúžok navštevuje každý deň iný ročník. Prostredníctvom tohto krúžku sa deti zdokonaľujú v počítačovej gramotnosti a nadväzujeme na látku ktorú sa naučili na prvom stupni. Počas školského raka sa deti naučia pracovať s programom Windows XP a to vytváranie, kopírovanie, premiestňovanie a odstraňovanie priečinkov. Opis jednotlivých okien pomenovanie jednotlivých panelov, práca s diskami. Ďalej je to práca s programom Internet Explorer a programami balíčka Microsoft Office. Deti sa môžu po vykonanej práci zahrať hry, alebo surfovať na internete.

 

Názov krúžku: RoboLab

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Želmíra Vargicová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

     V rámci projektu Infovek naša škola získala cez jeho podprojekt RoboLab dve stavebnicové učebne. Absolvovali sme školenia a od  septembra roku 2005 sme začali pracovať aj so žiakmi. Naučili sme sa zmodelovať zatiaľ základné modely, v počítači naprogramujeme obrázkovými programami činnosť zhotovených výrobkov a pomocou vežičky prenesieme program do RXC kocky, ktorá je súčasťou modelu. Model môžme ovládať diaľkovým ovládačom a ten potom sám robí to, čo sme doň vložili. Zhotovené modely si žiaci vystavujú každý týždeň vo výstavnej vitrínke na hlavnej chodbe a príležitostne predvádzajú ich činnosť. V budúcom školskom roku  budú už robiť výrobky podľa vlastnej fantázie s ktorými sa už môžu zúčastňovať i súťaží.

 výrobok krúžku Robolab   pohodlie v legovskej izbe  

súbor výrobkov krúžku

 

Názov krúžku : Šikovné ruky

Meno vedúceho krúžku: Ema Juhászová, Mgr.

Počet členov  : 11

Činnosť krúžku :

Členovia krúžku sa stretávajú pravidelne raz do týždňa, tj. každú stredu v čase od 13,00 – 15,00 hod. Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj estetického cítenia, poznania,  na vyjadrenie pocitov , predstáv a fantázie výtvarnou rečou. Deti sa oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami a pracujú s rôznym materiálom. Práce vystavujeme na chodbe a v triede . Spestrujú a spríjemňujú nám pobyt v škole.

 

Názov krúžku : Pohybové hry     

Meno vedúceho krúžku : Peter Ivan, Mgr.

Počet členov :  30

Činnosť krúžku:

Krúžok býva spravidla 2 hodiny týždenne. V duchu ,,fair play“ je vedeny krúžok pohybových hier, na ktorom žiaci získavajú pohybové zručnosti. Stretávame sa pri rôznych loptových hrách ako futbal, streethockej atď... Žiaci získavajú správnu kondíciu podľa hesla ,, V zdravom tele, zdravý duch“. Zdokonaľujú sa v technike hry, utužujú sa v bojovnosti a cieľavedomosti a snažia sa byť svojou hrou užitoční pre celé mužstvo. Krúžok je im veľmi prospešný ako tréning na žiacke majstrovské futbalové zápasy.

 

Názov krúžku : Krúžok nemeckého jazyka

Vedúci krúžku : Peter Ivan, Mgr.

Počet členov : 18    

Činnosť krúžku :

Moderný človek sa nezaobíde bez znalosti cudzieho jazyka. Cieľom krúžku je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť žiakov pri učení, napr. doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie otázok, viet, učenie slovíčok v kontexte, t.j. tvorením krátkych viet, posluchové cvičenia zamerané na správnu výslovnosť a porozumenie textu, atď.

V každodennom živote sme nútení často vyjadriť vlastný názor, súhlas, nesúhlas, reagovať na novú alebo nečakanú situáciu – to všetko by mali žiaci na krúžku zvládnuť aspoň na základnej úrovni.

 

Názov krúžku : Krúžok ,, LEGO“

Vedúca krúžku  : Jana Vrbiňáková, Mgr.

Počet členov : 10

Činnosť krúžku:

Krúžok navštevujú žiaci 1. ročníka. Pracujú so stavebnicou ,, Lego“ , z ktorej si stavajú rôzne modely podľa zadania, alebo podľa vlastnej fantázie. Rozvíjajú si tým manipulačné zručnosti, tvorivosť, vzťah ku skupinovej práci, a tiež efektívne využívajú voľný čas na mimoškolskej aktivite.

 

 

Názov krúžku : Prírodovedný

Vedúca krúžku : Natália Nôtová

Počet členov : 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý týždeň, väčšinou v piatok, od 13 : 00 do 15 : 00. Činnosť krúžku je zameraná najmä na rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Pri vychádzkach do prírody členovia spoznávajú biodiverzitu fauny a flóry najbližšieho regiónu, sledujú výskyt a hniezdenie bocianov / akcia Bocianik /, pri návštevách Ekorelaxu v Rim. Sobote majú možnosť spoznať i exotické živočíchy a ich život. Členovia krúžku sa starajú o 150 l akvárium umiestnené na školskej chodbe. Na stretnutiach sa  s využitím Internetu riešia i úlohy ,, Korešpodenčnej školy ekológie“ , ktorú organizuje OZ Tatry, žiaci sa tiež pripravujú na prírodopisné súťaže, napr. Poznaj a chráň, olympiáda životného prostredia, Hypericum atď. Náplňou práce krúžku je i starostlivosť o životné prostredie v priestoroch školy – kvetinová výzdoba, vianočná výzdoba, enviromentálne okienko. Pri svojej činnosti nezabúdame ani na ochranu zdravia / nácvik poskytovania prvej pomoci / a boj proti drogám.

Akcie :

Máj 2005 –   náučno-relaxačný pobyt v Stredisku enviromentálnej výchovy Drieňok na Teplom Vrchu

Október 2005 – Maľovanie kriedou na dlažbu – protidrogová tematika

November 2005 – Kvíz ,, Ži s prírodou a nedroguj !

                               Maľovanie plagátu s protidrogovou tematikou  

 myšlinky žiakov patriace boju proti drogám

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk