Comenius

 

     Comenius je časťou akčného programu Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania, Socrates. Prvýkrát bol uvedený v 1995, podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu a upevňuje európsku dimenziu v oblasti vzdelávania. Podprogram Comenius sa zameriava na školské vzdelávanie a jeho hlavnými cieľmi sú zvyšovanie kvality školského vzdelávania, posilnenie jeho európskej dimenzie, podpora vyučovania cudzích jazykov a zvýšenie interkulturálneho povedomia.

Naša škola získala grant v podprograme Comenius 1 - Školské projekty. Titul nášho projektu znie: Zvyky, tradície a kultúra nášho regiónu. Koordinátorom je škola z Poľska a okrem našej školy  sú partnermi v projekte školy z Talianska, Lotyšska, Turecka a Španielska. Projekt sa zaoberá kultúrnym dedičstvom regiónov, v ktorom sa školy nachádzajú. Hlavným cieľom je dať zapojeným žiakom možnosť spoznať kultúru iných krajín, tvarovať ich systém univerzálnych hodnôt a budovať schopnosti, ktoré im pomôžu komunikovať aj napriek kultúrnym a jazykovým rozdielom.

Trvanie projektu je naplánované na 3 roky. V prvom roku, šk. roku 2005/2006, sa zameriame na zvyky a kultúrne tradície v našich školách. Počas druhého roku, ak nám schvália žiadosť o predĺženie projektu, rozšírime oblasť záujmov a presunieme ju na nejaké zaujímavé miesto v našom regióne a budeme skúmať jeho históriu. V poslednom roku by sme sa mali zaoberať našim regiónom vo všeobecnosti.

V školskom roku 2005/2006 práca na projekte prebiehala nasledovne:

      S realizáciou projektu sme začali hneď po jeho schválení.

V septembri sme sa začali zoznamovať s partnermi a vymieňať si navzájom informácie o školách, žiakoch a učiteľoch. Začali sme organizovať svoj Európsky kútik, kde zbierame informácie  a výrobky týkajúce sa nášho projektu. Učitelia a žiaci začali zbierať informácie potrebné pre prezentáciu našej školy a blízkeho okolia. Začali sme plánovať a pripravovať sa na stretnutie v Taliansku.

Október bol mesiacom, kedy sme sa zoznámili s tradičnými krojmi našich regiónov a vzali sme so sebou bábiky v krojoch na stretnutie do Sasso di Castalda, Taliansko. Tam sme reprezentovali svoje školy a región počas stretnutí s talianskymi žiakmi, rodičmi, učiteľmi a ostatnými členmi miestnej komunity.

Taktiež sme sa dohodli na ďalšej práci na projekte. Oboznámili sme sa s kalendárom sviatkov v partnerských krajinách a vybrali sme si jeden z nich, ktorý sme natočili. Oboznámili sme sa aj so školským systémom v Taliansku.

V novembri sme dokončili Európsky kútik, doplnili sme ho o materiál a suveníry, ktoré sme so sebou priniesli z Talianska – umiestnili sme ho do vitríny na chodbe, kde ho neustále môžu vidieť všetci žiaci a návštevníci školy. Žiaci sa zoznámili s partnerskými školami prostredníctvom elektronických prezentácií, ktoré si školy medzi sebou vymenili. Bábiky v ľudových krojoch začali svoju cestu po partnerských krajinách.

V decembri sme sa začali pripravovať na natáčanie vianočných zvykov – príprava medovníčkov, viazanie adventných vencov a výroba ozdôb. Žiaci poslali mailom vianočný pozdrav do všetkých partnerských škôl.

V januári sme poslali nahrávky vianočných zvykov ostatným partnerským školám. Pripravili sme slovník obsahujúci slová a frázy, ktoré sa žiaci naučia v jazykoch partnerov.

európsky kútik

Nasledujúce aktivity sú ešte naplánované na školský rok 2005/2006:

Predbežný dátum

Aktivita

Miesto

Február

Spevník ľudových piesní

Tvorba spevníkov a ich výmena s partnermi

Marec

Tanečná príručka

Tvorba tanečných príručiek a ich výmena s partnermi.

Apríl

Legendy

Príprava obrázkových legiend a ich výmena s partnermi

Máj

Môj región - výlety – zbieranie materiálov

Zbieranie informácií a materiálov o jednotlivých regiónoch a ich výmena s partnermi.

Jún

Stretnutie – hodnotenie doterajšej práce, vystúpenia žiakov

Ankara, Turecko

Do 1. februára 2006 sme museli do našej národnej kancelárie zaslať žiadosť o predĺženie projektu na budúci školský rok. Urobili sme tak spoločne so všetkými partnerskými školami, a teda už nám neostáva nič iné, len počkať a dúfať, že naša žiadosť bude schválená a v práci na projekte budeme môcť pokračovať radom zaujímavých činností. Na ďalší školský rok sme predbežne naplánovali nasledovné akcie:

V nasledujúcom roku plánujeme pokračovať v spoznávaní tradícií, zvykov a kultúry našich partnerských škôl. Pred začatím nových aktivít plánujeme zorganizovať stretnutie riaditeľov a koordinátorov projektov, kde sa bude hodnotiť práca z minulého roka a presnejšie naplánujú činnosti na  daný rok.

V priebehu tohto roka sa oboznámime s tradičnou kuchyňou partnerských škôl, pokúsime sa uvariť ich tradičné jedlá a zostavíme krátku medzinárodnú kuchársku knihu. Chceme ďalej pokračovať v spevníku a tanečnej príručke doplnením piesní a tancov.

Chceme sa oboznámiť aj s osobnosťami nášho regiónu a osobnosťami pochádzajúcimi s regiónov partnerov a takisto s regionálnymi legendami.

V tomto roku projektu chceme dať možnosť našim žiakom, aby hlbšie skúmali históriu, kultúru a tradície svojho vlastného regiónu, aby získavali informácie z prvej ruky a ďalej ich samostatne spracovali a prezentovali na stretnutí v Španielsku.

 

Predbežný dátum

 

Aktivita

Miesto

 (v prípade mobility:  z /do)

September

Zhrnutie cieľov dosiahnutých v predchádzajúcom roku, obnovenie kontaktov s partnermi po letných prázdninách, príprava na stretnutie riaditeľov a vedúcich projektov.

Všetci partneri, výstava, prezentácia

Október

Jesenné stoly – pripravíme kuchársku knihu obsahujúcu recepty tradičných, regionálnych jedál. Stretnutie koordinátorova riaditeľov – robenie dodatkov.

Každá škola pripraví akciu ohľadne zdravého stravovania a 3-4 tradičné recepty svojho regiónu preloží do angličtiny a pošle partnerom.

Stretnutie v Lotyšsku.

November

Príprava jedál partnerov

Každá škola pošle Power-point prezentáciu, v ktorej ukáže proces prípravy jedál a popíše, ako sa im podarilo, ako chutilo.

December

Kalendár

Power-point prezentácia predstavujúca priebeh školského roka na škole

Január

Slávni ľudia

Každý partner pošle ostatným 3 fotografie slávnych ľudí z ich regiónu. Ku každej fotke budú patriť 3 kvízové otázky. Škola, ktorá získa najviac bodov, získa cenu.

Február

Pokračovanie spevníka

Doplnenie ďalších pesničiek do spevníkov

Marec

Pokračovanie tanečných príručiek

Doplnenie ďalších tancov do tanečných príručiek

Apríl

Zoznamujeme sa s rozprávkami a legendami partnerov.

Žiaci pripravia knihu komiksov o charakteristickej legende svojho regiónu a rozpošlú partnerom.

Máj

Môj región – výlety – zbieranie materiálu.

Zbieranie materiálu o danom regióne a výmena s partnermi.

Jún

Stretnutie – hodnotenie práce na projekte a plánovanie činností do nasledujúceho roku. Vystúpenie žiakov z partnerských škôl.

Stretnutie v Španielsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bude končiť prezentáciou našich výsledkov. Budú nimi: kuchárska kniha tradičných jedál partnerských krajín, prezentácia nahrávok procesu varenia týchto jedál, kalendár udalostí na každej škole, 2. časť spevníka a tanečnej príručky, kniha komiksov regionálnych legiend a vystúpenie žiakov počas návštevy v Španielsku. Výsledky našej práce budú prezentované v školskom časopise, regionálnej tlači, rozhlase, televízii a na Internete.

 

 

 


 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk