Oblastné koordinačné centrum ideálnej mládežníckej aktivity

 

V rámci Ideálnej mládežníckej aktivity  pracujú pri našej škole tieto krúžky:

Loptoši – športový krúžok, vedúca Mgr. Milada Valková, učiteľka TV

Nitka a vareška – krúžok šitia a varenia, vedúca Mgr. Viera Kišpatková, učiteľka

Šikovné ruky vedúca Mgr. Jana Vrbiňáková, učiteľka

Hrnčiarik – výtvarný  krúžok, vedúca Mgr. Soňa Kováčová, učiteľka

Pramienok – krúžok ľudového tanca, vedúca Csilla Horváthová, vychovávateľka ŠKD

Pampúšik – divadelný krúžok, vedúca Mgr. Marcela Batopálová, učiteľka

Tančiareň krúžok moderného tanca, vedúca Mgr. Monika Kubelková, učiteľka

Školopovinník – tvorba školského časopisu, vedúci Mgr. Peter Ivan, učiteľ

Prírodovedný krúžok – vedúca Mgr. Natália Nôtová, učiteľka

Mažoretky – vedúca Jarmila Jakabšicová, rodič


   

     LOPTOŠI


 Vedúca:                Mgr. Milada Valková

 Počet členov:       17

     Stretávame sa každý týždeň vo štvrtok za priaznivého počasia na školskom dvore alebo v telocvični. Krúžok navštevuje 17 dievčat. Zameriavame sa predovšetkým na súťažné hry a  loptové hry. Veľmi obľúbené sú vybíjaná, volejbal, korfbal a prehadzovaná. Trénujeme hernú činnosť jednotlivca, herné kombinácie. Nacvičujeme a zdokonaľujeme prihrávky. Venujeme sa špeciálnej pohybovej príprave (rýchlosť, obratnosť, sila, vytrvalosť, výskok, sila paží, sila prstov). Nezabúdame na rozvoj vôľových a morálnych vlastností, na fair play.

         U členov je tento krúžok veľmi obľúbený, je to efektívne trávenie voľného  času.

 

     NITKA S VAREŠKOU

Vedúca:              Mgr. Viera Kišpatková

Počet členov:  10

      Činnosť krúžku je zameraná na kultúru a estetiku stolovania, bývania, odievania a na schopnosť prípravy jednoduchých pokrmov v spojení s tradíciami. Práca prebieha podľa pripraveného plánu a deti majú možnosť prejaviť svoju fantáziu, zručnosť, s nevyhnutnou dávkou trpezlivosti a vytrvalosti.

      S veľkým záujmom sa stretli činnosti spojené s prípravou slovenskej kuchyne: slovenské halušky, palacinky i čaje z liečivých bylín a sušeného ovocia boli zážitkom pre všetky deti. Dokázali sme, že pokrm na pekne prestretom stole nemusí mať vysokú finančnú hodnotu, aby mohol nasýtiť všetky zmysly.

      Krúžok poskytol možnosť deťom so záujmom o ručné práce dostatok priestoru pre získanie základu ručného a strojového šitia. Prvky: ručné stehy, pletenie, háčkovanie, k nim potrebná zručnosť a fantázia boli zážitkom pre dievčatá. Výsledkom bola výborná poduška na stoličku do triedy alebo malá podpásová zásterka  a radosť z hotového výrobku. Dokázali sme si opraviť aj poškodené textilné výrobky: utierky, uterák (používané pri práci v krúžku).

     Chlapcom sme zorganizovali odpoludnie práce s drôtom a prizvali sme si k tomu skutočného odborníka. Bolo to náročné, ale pamiatkou sú chrobáčiky z drôtu a ozdobne opletené kamene. Dievčatá neostali pozadu a pomáhali vyrábať: drobné šperky. Porovnateľný úspech mala vlastná výroba náramkov priateľstva, ktorá pre veľký záujem detí pokračovala aj na hodinách pracovného vyučovania v špeciálnych triedach.

            Na uskutočnenie naplánovanej činnosti – výrobky z marcipánu a bytové doplnky zo slaného cesta sme si prizvali hostí, ktorí nás zasvätili do tajomstva tejto umeleckej práce. Deti si domov odniesli vlastnoručne vyrobené ozdoby na cukrárenské výrobky a nádherné svietniky vyrobené zo slaného cesta, ktoré môžu byť darčekom k Vianociam. Na vianočný stromček si upiekli a vyzdobili perníky. Na tie si už tradične každý rok musíme nechať dve i tri odpoludnia. Úlohou tohto krúžku je nielen dať deťom nápad, poskytnúť priestor a čas, ale aj nájsť tie kvality, ktoré im pomôžu pri hľadaní samého seba.

 

      PRAMIENOK

Vedúca :            Csilla Horváthová

Počet členov :  10

   Členovia krúžku sa stretávajú dvakrát mesačne. Nacvičujú rôzne ľudové piesne a ľudové tance. Raz do mesiaca sa uskutoční stretnutie na tému : ,, ľudové tradície v našom kraji  ´´. Zúčastňujú sa na akciách obci, kde svojim ľudovým tancom spestrujú program.

 

     ŠIKOVNÉ RUKY

Vedúca:           Mgr.Jana Vrbiňáková  

Počet členov: 10        

    Členovia ZK sa pravidelne stretávajú každý týždeň. Oboznamujú sa s rôznymi výtvarnými technikami a pracujú s rôznym materiálom. Práce vystavujeme v rôznych priestoroch, na Obecnom úrade, v Domove dôchodcov v Sušanoch. Členovia pomáhajú pri výzdobe podujatí napr. : Halloween, Akadémia, Mikuláš a pod.

 

      TANČIAREŇ

Vedúca:           Mgr.Monika Kubelková    

Počet členov: 10            

    Členovia ZK – IMA – Tančiareň sa pravidelne stretávajú 2 – krát mesačne. Hlavným cieľom stretnutí je rozvíjať tanečno – pohybové zručnosti detí mladšieho školského veku. Tematicky je práca zameraná na nácvik rôznych tančekov, v tanečných žánroch : disko, hip – hop, spoločenské tance. Počas roka sa so svojim programom zúčastňujeme na rôznych spoločenských akciách v našej obci, aj mimo nej.

 

     PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK

Vedúca:             Mgr. Natália Nôtová         

Počet členov: 10             

    Členovia krúžku sa stretávajú každý týždeň, väčšinou v piatok, od 13 : 00 do 15 : 00. Činnosť krúžku je zameraná najmä na rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Pri vychádzkach do prírody členovia spoznávajú biodiverzitu fauny a flóry najbližšieho regiónu, sledujú výskyt a hniezdenie bocianov / akcia Bocianik /, pri návštevách Ekorelaxu v Rimavskej Sobote majú možnosť spoznať i exotické živočíchy a ich život. Členovia krúžku sa starajú o 150 l akvárium umiestnené na školskej chodbe. Na stretnutiach sa  s využitím Internetu riešia i úlohy ,, Korešpodenčnej školy ekológie“ , ktorú organizuje OZ Tatry.  Náplňou práce krúžku je i starostlivosť o životné prostredie v  spoločných priestoroch – kvetinová výzdoba, vianočná výzdoba, enviromentálne okienko. Pri svojej činnosti nezabúdame ani na ochranu zdravia / nácvik poskytovania prvej pomoci / a boj proti drogám.

Akcie :

Máj 2005 –   náučno-relaxačný pobyt v Stredisku enviromentálnej výchovy Drieňok na Teplom Vrchu

Október 2005 – Maľovanie kriedou na dlažbu – protidrogová tematika

November 2005 – Kvíz ,, Ži s prírodou a nedroguj !

                               Maľovanie plagátu s protidrogovou tematikou  

 

     PAMPÚŠIK

Vedúca:         Mgr .Marcela Batopálová

Počet členov: 12      

     Cieľom činnosti v tomto krúžku nie je vytvorenie samostatného divadelného súboru, ale ide skôr o rozvíjanie osobnosti detí prostredníctvom dramatickej výchovy a nadobúdanie estetických zážitkov. Počas roka sa členovia krúžku ,, Pampúšik „ stretávajú pravidelne 2 – krát do mesiaca, podľa potreby aj častejšie. Členovia pod vedením vedúcej krúžku nacvičujú dramatizáciu, krátke scénky, ale aj básne a dramatické hry. Prevláda improvizácia a dramatické hry.

Deti s nacvičenými scénkami vystupujú v programoch, ktoré sa konajú v kultúrnom dome v obci. Svojou účasťou každoročne obohatia aj Akadémiu . Táto akcia je ukážkou tých najlepších vystúpení detí počas celého roka.

 

      HRNČIARIK

Vedúca:             Mgr. Soňa Kováčová

Počet členov: 10     

      Hrnčiarik je krúžok,  ktorý chce výtvarnou rečou vyjadriť svoje poznanie, predstavy, ale najmä citový vzťah k svetu. Svoje pomenovanie dostalo od susednej obce Hrnčiarske Zalužany, známej výrobou hlinených súdkov, pekáčov, kvetináčov, ako aj iných úžitkových predmetov. V našej dielni využívame ich tradície a deti si majú možnosť vyskúšať modelovanie s ich hlinou. Naše krédo je ,, Stačí sa hrať ,, a tak berieme do rúk hlinu, modulit, plastelínu a vlastnými rukami vytvárame, zhmotňujeme svoje predstavy. Na stretnutiach pracujeme aj s inými technikami ako je vytváranie plastík z papiera, koláže z rôznych materiálov, rytie do plechu, práca s drôtom, špagátom, maľovanie na látku či sklo, odtlačky pomocou sadry, odkrývanie techniky a nechýba ani maľba.

Naše výrobky zdobili priestory kultúrneho domu pre OU – Ožďany, ZŠ – Ožďany ako aj DD- Sušany.

 

     Školopovinník

Vedúci :              Mgr.Peter Ivan

Počet členov:  10

       Členovia krúžku sa stretávajú každý týždeň. Činnosť krúžku je zameraná na zostavenie nového čísla školského časopisu.

Členovia zbierajú materiál, zostavujú interview na aktuálne  témy, vyhľadávajú vtipy, aforizmy na internete, vyberajú vhodné fotografie z fotoalbumu, sledujú aktuálnu činnosť detí  pri učení aj v záujmových  aktivitách a zaznamenávajú ju.

Na stretnutiach sa triedi materiál a upravený sa vkladá do počítača.

Žiaci si osvojujú základy žurnalistiky a získavajú interpersonálne vzťahy, komunikáciu a humanistické princípy. Aktívne sa podieľajú na živote

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk