Vedenie školy


 

Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť

 

Vedenie školy: Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra VARGICOVÁ

                                   Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Elena SÉLEŠOVÁ

                                   Výchovná poradkyňa:  Mgr. Judita HERCEGOVÁ

 

Rodičovská rada:

 Predseda: Andrea Bartová

Členovia: pokladník: Alena Talánová

                   triedni dôverníci všetkých tried

 

Vedúci MZ a PK:

 MZ 1.-4. ročníka – vedúca Mgr. Monika Kubelková

členovia: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Alica Kubelková, Mgr. Marcela Batopálová, Mgr. Iveta Sojková, Mgr. Milada Valková, Csilla Horváthová, Liana Hrivňáková

 

MZ – špec. triedy – vedúca Mgr. Viera Kišpatková

                                 členovia:  Mgr. Jana Vrbiňáková

 

PK  jazykovedná – vedúca:  Mgr. Judita Hercegová

                               členovia:  Mgr. Peter Ivan, Mgr. Monika Kubelková

 PK   prírodovedná – vedúca:  Mgr. Soňa Kováčová

                               členovia:  Mgr. Natália Nôtová, Mgr. Želmíra Vargicová

  PK  spoločenskovedná -  vedúci Mgr. Peter Ivan

                               členovia:  Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Elena Sélešová

 PK - výchovná -  vedúca:  Mgr. Milada Valková

                               členovia: Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Soňa Kováčová, Mgr.

                                Viera Kišpatková, Mgr. Iveta Sojková

 

Vedúci kabinetov:

 Matematika:                                       Mgr. Soňa Kováčová

Fyzika:                                                 Mgr. Želmíra Vargicová

Jazyk slovenský:                              Mgr. Peter Ivan

Prírodopis:                                          Mgr. Natália Nôtová

Zemepis:                                              Mgr. Vlasta Šinglárová

Dejepis:                                                Mgr. Peter Ivan

Občianska výchova:                         Mgr. Vlasta Šinglárová

Cudzie jazyky:                                    Mgr. Judita Hercegová

Špecifická príprava dievčat:            Mgr. Viera Kišpatková

Telesná výchova:                               Mgr. Milada Valková

Výtvarná výchova:                             Mgr. Soňa Kováčová

Hudobná výchova :                            Mgr. Iveta Sojková

Chémia :                                                 Mgr. Natália Nôtová

Pestovateľské práce:                          Mgr. Natália Nôtová

Dielne:                                                     Mgr. Marcela Batopálová

Ruský jazyk:                                          Mgr. Viera Kišpatková

Kabinet 1.-4. roč.:                                  Mgr. Iveta Sojková

Počítače:                                                 Mgr. Marcela Batopálová

Všeobecný inventár:                            Mgr. Elena Sélešová

Sklad CO :                                               Mgr. Vlasta Šinglárová

Vedúca UK:                                            Mgr. Monika Kubelková

Vedúca ŽK:                                             Mgr. Monika Kubelková

Sklad učebníc:                                                Martina Földiová

 

Ďalšie funkcie:

 Výchovný poradca :                                 Mgr. Judita Hercegová 

 Bezpečnostný technik:                            Mgr. Jana Vrbiňáková

 Veliteľ požiarnej hliadky:                         Mgr. Marcela Batopálová 

 Člen požiarnej hliadky:                             Mgr. Vlasta Šinglárová  

 Člen požiarnej hliadky:                                      Ladislav Dóša    

 Zdravotníčka pre I. stupeň:                       Mgr. Milada Valková

 Zdravotníčka pre II. stupeň:                      Mgr. Natália Nôtová  

 Vedenie školskej kroniky :                        Mgr. Milada Valková 

 Koordinátor pre drogovú závislosť:      Mgr. Iveta Sojková

 Koordinátor pre VMR:                                Mgr. Natália Nôtová  

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Natália Nôtová

 Koordinátor pre projekt „Školy podporujúce zdravie“: Mgr. Iveta Sojková

 Vedúca stravovacej komisie:                      Mgr. Iveta Sojková

 Člen stravovacej komisie:                           Mgr. Natália Nôtová    

                                                                                      Erika Máteová   


 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk