História našej ZŠ

 

          Podľa archeologických vykopávok spadá minulosť obce až do roku 1297. Obec je bohatá na históriu. Nezastupiteľné miesto má aj história školstva.

       V Ožďanoch dlhé roky existovala stredná škola, gymnázium či lýceum. Bolo založené zemským pánom Gabrielom Bakošom,  ktorý školu premiestnil z Fiľakova v r. 1643 a umiestnil ju vo svojom kaštieli. Po jej vyhorení v r. 1742 dal postaviť novú školskú budovu G. Korponay. Lýceum bolo predchodcom gymnázia v Rimavskej Sobote. Fungovalo v rokoch 1645 – 1853. Pôsobilo tu a študovalo viacero významných Slovákov ako Juraj Palkovič – profesor bratislavského lýcea, Samuel Reuss – zberateľ slovenských ľudových povestí, Ján Francisci-Rimavský – básnik a spisovateľ, Ján Botto – štúrovský básnik, Ľudovít Kubáni – štúrovský básnik, Michal Miloslav Bakulíni – revolucionár. Ďalej tu pôsobili ako rektori Samuel Kallaš, Karol Kellner, Ján Chalúpka a iní. V decembri 1999 bola na pamiatku tohto slovenského gymnázia slávnostne odhalená pamätná tabuľa na budove Obecného úradu v Ožďanoch.  Okrem lýcea boli v obci tri školy: štátna ľudová, rímsko - katolícka a evanjelická ľudová škola. V  roku 1924 bola založená slovenská ľudová škola. Na týchto základoch bola postupne vybudovaná naša Základná škola v Ožďanoch.

            Štátna meštianska škola vznikla po oslobodení Oždian v roku 1945. Slovenská meštianka bola len v Rimavskej Sobote a tak začali 3. mája 1945 organizovať jej vznik v obci Ožďany. Vyslaný organizátor meštianskej školy bol Martin Dinaj. Najvhodnejšia budova bol Schreiberov kaštieľ uprostred dediny, ktorý dodnes existuje. Ostatné budovy v obci neboli po vojne vhodné na používanie.

Podľa ustanovenia Školského zákona z roku 1948 sa prvé tri triedy Štátnej meštianskej obvodnej školy v Ožďanoch pozmenili na strednú školu s názvom Stredná škola v Ožďanoch. Vo výnose bol stanovený aj počet tried pre školský rok 1948/49: tri základné a I.B pobočka.

Osemročná stredná škola vznikla v Ožďanoch v roku 1953 po zlúčení bývalej národnej a strednej školy.              

Počet žiakov v škole stále vzrastal. V päťdesiatych rokoch sa ustálil na počte 250 – 270 detí, v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch stúpol až na 350 – 370 detí.

V súvislosti s nárastom počtu žiakov riaditeľstvo školy spolu s Miestnym národným výborom viackrát dalo požiadavku na Okresný národný výbor – odbor školstva v Rimavskej Sobote na postavenie novej školskej budovy. Keďže o to isté požiadal aj Miestny národný výbor v Hrnčiarskych Zalužanoch, Okresný národný výbor nechcel povoliť výstavbu novej školy, kým nebude definitívne rozhodnuté, kde sa bude škola stavať.

Po veľkom úsilí riaditeľstva školy a Miestneho národného výboru odbor školstva v Rimavskej Sobote konečne povolil v roku 1984 aspoň prístavbu novej jedálne. Bol to niekoľkoročný boj medzi obcami Ožďany a Hrnčiarske Zalužany. Ešte v tom roku boli vykopané základy pre novú školskú jedáleň – školskú kuchyňu. Okres povolil túto prístavbu v rámci tzv. „akcie Z“, čo znamenalo, že po vymeraní a vybetónovaní základov Stavebným podnikom, všetky ostatné práce musela škola vykonávať sama, prípadne spolu s Miestnym národným výborom.

V roku 1986 dosiahol Miestny národný výbor a riaditeľstvo školy od Okresného národného výboru – odboru školstva povolenie, že nad školskou kuchyňou a jedálňou sa vybuduje jedno podlažie, kde sa umiestni 5 učební s kabinetmi, zborovňa a riaditeľňa. Každú sobotu 10 – 12 chlapov – zväčša rodičov žiakov – pracovalo na stavbe.

Prístavba bola koncom roku 1989 v hrubých prácach dokončená, avšak do úplného dokončenia stavby ešte veľa chýbalo. Po zmene štátneho zriadenia (v novembri 1989), sa v roku 1990 na stavbe nepracovalo.

V roku 1991 dostavba školskej prístavby opäť pokračovala. Všetci zamestnanci školy sa tešili na nové, modernejšie a lepšie vybavené priestory. Súkromná firma sa zaviazala, že budovu dokončí do školského roka 1991/1992. Táto budova je v súčasnosti hlavnou budovou.  V týchto podmienkach vyučujeme dodnes. Naši bývalí žiaci dosahujú dobré výsledky na stredných aj vysokých školách. Chceli by sme dosiahnuť, aby mali na prípravu podmienky aspoň trocha rovnocenné s mestskými školami. Sme škola veľkosťou stredného typu od 160 do 200 žiakov, z každého ročníka po jednej triede. Do dnešného dňa sa nám darí dobre vplývať na žiakov v oblasti protidrogovej výchovy. Žiaci našej školy nemajú také široké možnosti anonymne sa zgrupovať do rôznych skupín, ktoré by im umožňovali prístup k drogám. Je potrebné venovať pozornosť aj vybaveniu škôl stredného typu, aby žiaci neodchádzali do miest kvôli lepším podmienkam. Bolo by chybou, keby vidiecke školy upadali a vysoko ich predstihovali školy v mestách. Obec Ožďany má do budúcna dobrú perspektívu rozvoja. Boli by sme radi, keby deti tu vyrastajúce mohli získať čo najvšestrannejšie vedomosti a zručnosti na ZŠ vo svojej obci a už v detstve nemuseli dochádzať za vzdelávaním do mesta.

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 07. 12. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk