vybavenie 0.-tého ročníka

 

Projekty

Príprava a realizácia projektov v školskom  roku 2005/2006.

 1.      Projekt „Školy podporujúce zdravie“naši maliari

       Zodpovedá Mgr. Sojková

           Pomoc pri realizácii: všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci podľa plán         

 2.      Projekt Infovek

         Zodpovedný garant Mgr. Valková a  p. Ivana Chromková, na projekte sa zúčastni všetci pedagogickí zamestnanci so svojou osobou i so svojimi žiakmi podľa plánu aktivít

     Podprojekty:

          Školiace centrum ŠCI

           V rámci projektu Infovek sme sa v školskom roku 2004/2005 stali školiace centrum pre vzdelávanie učiteľov. Akreditované lektorky sú Mgr. Milada Valková a Mgr. Judita Hercegová. V tomto školskom roku pokračujeme vo vzdelávaní učiteľov rôznych škôl.

      Otvorená škola Infovek - oblasť  Šport

      Tento projekt sme dostali minulý školský rok, dobudovali sme za finančnej účasti zriaďovateľa antukové ihrisko, na ňom v zime budujeme pekné  klzisko s pomocou požiarnikov z obce, ktorí nám ho polievajú. V rámci záujmovej činnosti pracujú pri ZŠ rôzne športové krúžky, pri organizovaní súťaží spolupracujeme s miestnou TJ, za ktorú hrajú futbal i naši žiaci.

      Projekt Robo-lab

     Cez Infovek sme získali stavebnice, školenie dvoch pedagogických zamestnancov, inštalačné programy na programovanie zostrojených výrobkov. Vedieme krúžok v rámci  ktorého žiaci pracujú so stavebnicami a učia sa programovať zostrojené výrobky. Zatiaľ sme v začiatku, ale v budúcnosti sa zúčastníme s výrobkami na súťažiach.

3.      Projekt Sokrates

          V minulom školskom roku sme dostali cez podprojekt Comenius asistenta cudzích jazykov na 6 mesiacov. Bol to Talian, zúčastňoval sa hlavne na vyučovaní Aj, ale aj iných predmetov, bol učiteľ Aj pre cudzincov. U žiakov  aj učiteľov bol veľmi obľúbený a škola s nim udržuje stále kontakt. Záujemcov naučil aj základy talianskeho jazyka.

      V tomto školskom roku pracujeme v podprojekte Comenius 1, máme partnerstvo s 5 štátmi - Poľsko, Taliansko, Španielsko, Lotyšsko, Turecko. O činnosti, ktorá je rozsiahla je uverejnená osobitná podstránka. 

 

Socrates - Comenius I – European educational projects

            

 

 4.      Projekt „Školská mliečna liga“

       Do tohto projektu sme sa zapojili tretíkrát, cieľom je podporovať konzumáciu mliečnych výrobkov našich žiakov formou jogurtov. Za odjedené jogurty sme už dva krát dostali športové potreby v hodnote po 7 tisíc Sk podľa nášho výberu.

5.      Projekt PHARE – 0. ročník

     V tomto projekte pracujeme už druhý rok. V triede vyučuje kvalifikovaná učiteľka 1.stupňa a asistentka učiteľa. Dostali sme vybavenie učebne, rodičovskej miestnosti a financií na rekonštrukciu sociálnych zariadení prispôsobené ich veku. Projekt sa nám veľmi osvedčil.

  Nultý ročník je alternatívnou formou edukácie šesťročných detí zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, neovládajúcich alebo len čiastočne ovládajúcich vyučovací jazyk, nepripravených pre úspešný vstup do školy   prípadne, ak fyzický vek dieťaťa dosiahol k 1.septembru  6 rokov, a nie sú dostatočne zrelé navštevovať 1.ročník ZŠ.

 Špecifiká:

     -  rozvoj reči, jazykových a komunikačných schopností

     -   rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických schopností

     -   rozvoj poznávacích a psychických procesov

     -   rozvoj pracovných a sebaobslužných návykov

     -    rozvoj matematických predstáv a počtových výkonov

     -    rozvoj esteticko-pohybových schopností

     -   zvládnutie základov čítania

 

Nultý ročník je vo svojom rozsahu a obsahu celodenné pôsobenie, t.j. od  7.30 hod. – 16.00 hod. Základným metodickým prostriedkom dosahovania cieľov je hra, vyučovacie jednotky nie sú časovo limitované.

Náš nultý ročník pracuje podľa pracovného materiálu v rámci projektu Phare SK 0002.01 Better conditions for Roma selfrealisations in education systém už 2.rok, v ktorom je učivo prvého ročníka rozdelené do dvoch prvých rokoch školskej dochádzky. Učivo  1.ročníka ostáva nezmenenej podobe a dieťa sa po jeho absolvovaní zaradí do normálnej štruktúry vzdelávacieho systému.

Žiaci, ktorí nastúpili  v šk.r.2005-06  do prípravného ročníka, po jeho absolvovaní budú schopní začleniť sa a zvládnuť požiadavky osnov prvého ročníka ZŠ.

Doterajšie výkony dokazujú, že vytvorenie nultého, prípravného ročníka prinieslo veľa kladných výsledkov vo všetkých oblastiach výchovno vyučovacieho procesu.

 

 7.Projekt " Nadácie Detský sen" - Súťaž o najusilovnejšieho žiačika

     V tomto projekte pracujeme už 2. rok. Súťažia žiaci 1.stupňa. Každé 3 mesiace vyhodnotíme žiaka, ktorý sa najviac zlepšil a od spoločnosti DATAR dostane darček už viac krát napr. pekný  CD prehrávač. Súťaž vždy vyhodnotíme a vyfotíme odovzdávanie ceny.

odovzdávanie ceny v projekte usilovný žiak

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk