výrobok krúžku Robolab, naprogramovaná činnosť traktora

 

Záujmová činnosť 2007/2008

 

  Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

            V školskom roku 2007/2008 budú v rámci vzdelávacích poukazov pracovať tieto krúžky:

 1.      krúžok anglického jazyka  :                    pre 1. a 2. roč. vedúca Mgr. Iveta

   Sojková

2. počítačový krúžok pre 3. a 4. ročník :       vedúca Mgr. Elena Sélešová

3. pohybová príprava pre I. stupeň :              vedúca Mgr. Alica Kubelková

4. literárno-čitateľský krúžok pre I. stupeň   vedúca Mgr. Monika Kubelková

5. prírodovedný krúžok         :                       vedúca Mgr. Natália Nôtová

6. krúžok nemeckého jazyka pre II. stupeň   vedúca Mgr. Henrieta Bálintová           

7. stolnotenisový krúžok pre II. stupeň :       vedúca Mgr. Vlasta Šinglárová

8. počítačový krúžok pre II. stupeň :            vedúca Ivana Chromková, lektorka

                                                                       i-Domu

9. debrujári – zábavná fyzika  pre II. stupeň              vedúca Mgr. Katarína Kiráľová

10. digitálna fotografia a tvorba www stránky

      pre II. stupeň :                                         vedúca Mgr. Želmíra Vargicová

11. folklórny spevácky krúžok                      vedúca Ľubica Markotánová

12. zdravotnícky krúžok                                vedúca Ľubica Markotánová

13. krúžok francúzskeho (ruského) jazyka    vedúca Mgr. Viera Kišpatková

14. loptové hry pre dievčatá 5. – 6. roč.        vedúca Mgr. Milada Valková

15. šachový krúžok pre II. stupeň                 vedúci Mgr. Dušan Sýkora

            Ďalej žiaci pracujú v popoludňajších hodinách v ŠKD.

1. oddelenie 1. a 2. roč. :                               Ľubica Markotánová

2. oddelenie 3. a 4. roč. :                               Csilla Horváthová                 

                       

 Olympiády

 

            Na jednotlivé olympiády budú pripravovať žiakov vyučujúci. Zapojíme sa do týchto olympiád :

a)      fyzikálna – zodpovedná Mgr. Katarína Kiráľová

b)      matematická + pytagoriáda – zodpovedná Mgr. Soňa Kováčová, Mgr. Želmíra Vargicová, Mgr. Katarína Királová, Mgr. Elena Sélešová

c)      anglický jazyk – zodpovedná Mgr. Judita Hercegová, Mgr. Natália Nôtová

d)     chémia – zodpovedná Mgr. Natália Nôtová

e)      prírodopis – zodpovedná Mgr. Natália Nôtová

f)       zemepis – zodpovedná Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Elena Sélešová

Za všetky športové súťaže je zodpovedná Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Milada Valková, Mgr. Marek Valkučák,  Mgr. Alica Kubelková, hudobné súťaže Mgr. Iveta Sojková, za výtvarné súťaže Mgr. Soňa Kováčová, za literárne súťaže Mgr. Henrieta Bálintová a Mgr. Monika Kubelková.

V tomto školskom roku usporiadame aj Školskú akadémiu v mesiaci september 2007 pred našimi partnermi zo zahraničia, ktorých v tomto termíne čakáme. Koordinátorom bude Mgr. Monika Kubelková, Mgr. Judita Hercegová a Mgr. Iveta Sojková.

Práca v krúžkoch: 

 

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 1. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Iveta Sojková

Počet členov: 12

 Činnosť krúžku:

          Krúžok je určený žiakom 1. stupňa. Stretávame sa podľa možnosti 2x do týždňa. Jeho činnosť je zameraná na získavanie základných vedomostí z anglického jazyka, deti komunikujú pomocou obrázkov, spievajú anglické piesne, osvojujú si základnú slovnú zásobu. Pripravujú sa na vyučovanie anglického jazyka v 3.ročníku, kde je už povinný.

 

Názov krúžku: Počítačový krúžok pre 1. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Elena Sélešová

Počet členov: 10

 Činnosť krúžku:

            Tento krúžok je určený pre deti prvého stupňa. Navštevujú ho žiaci 3. a 4. ročníka. Krúžok pracuje pravidelne 2 x do týždňa. Cieľom našej práce je zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov už na 1. stupni. Žiaci sa zábavnou formou počas celého školského roka budú učiť pracovať s programom Windows XP. Najprv sa naučia pracovať v skicári, následne v programoch Word, Excel, Power Point. Na záver sa budeme učiť ako pracovať s internetom. Okrem vymenovanej činnosti sa bude na krúžku pracovať s rôznymi CD, prostredníctvom ktorých si budeme môcť precvičiť rôzne učivá napr. z matematiky, z vlastivedy atď. Odmenou za vykonanú prácu na krúžku bude pre žiakov možnosť spoznať a pohrať sa aj niektoré hry, ktoré sú pre ich vek vhodné.

 

Názov krúžku: Pohybová príprava pre 1.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Alica Kubelková

Počet členov: 21

Činnosť krúžku:

     Krúžok je zameraný na rozvíjanie  všestranného telesného rozvoja žiakov prostredníctvom  športových hier. Žiaci sa zdokonaľujú pohybovú aktivitu, rýchlosť, obratnosť, pružnosť zábavnou formou. Aktivity sa uskutočňujú letnými ak zimnými hrami, s loptou aj bez lopty.

 

Názov krúžku: Literárno - čitateľský krúžok

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Monika Kubelková

Činnosť krúžku:

    Krúžok je zameraný na prácu v novozriadenej internetovej knižnici, práca s literárnym textom, besedy ku knihám, nácvik scénok ap.

 

Názov krúžku : Prírodovedný krúžok

Vedúca krúžku : Natália Nôtová

Počet členov : 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý týždeň, väčšinou v piatok, od 13 : 00 do 15 : 00. Činnosť krúžku je zameraná najmä na rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Pri vychádzkach do prírody členovia spoznávajú biodiverzitu fauny a flóry najbližšieho regiónu, sledujú výskyt a hniezdenie bocianov / akcia Bocianik /, pri návštevách Ekorelaxu v Rim. Sobote majú možnosť spoznať i exotické živočíchy a ich život. Členovia krúžku sa starajú o 150 l akvárium umiestnené na školskej chodbe. Na stretnutiach sa  s využitím Internetu riešia i úlohy ,, Korešpodenčnej školy ekológie“ , ktorú organizuje OZ Tatry, žiaci sa tiež pripravujú na prírodopisné súťaže, napr. Poznaj a chráň, olympiáda životného prostredia, Hypericum atď. Náplňou práce krúžku je i starostlivosť o životné prostredie v priestoroch školy – kvetinová výzdoba, vianočná výzdoba, enviromentálne okienko. Pri svojej činnosti nezabúdame ani na ochranu zdravia / nácvik poskytovania prvej pomoci / a boj proti drogám. V tomto školskom roku budeme plniť tiež úlohy z Enviroprojektu, ktorý sme dostali s cieľom Poznávanie zoocenózy  ožďanského  rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov

 

Názov krúžku : Krúžok nemeckého jazyka

Vedúci krúžku : Mgr. Henrieta Bálintová

Počet členov : 18    

Činnosť krúžku :

Moderný človek sa nezaobíde bez znalosti cudzieho jazyka. Cieľom krúžku je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť žiakov pri učení, napr. doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie otázok, viet, učenie slovíčok v kontexte, t.j. tvorením krátkych viet, posluchové cvičenia zamerané na správnu výslovnosť a porozumenie textu, atď.

V každodennom živote sme nútení často vyjadriť vlastný názor, súhlas, nesúhlas, reagovať na novú alebo nečakanú situáciu – to všetko by mali žiaci na krúžku zvládnuť aspoň na základnej úrovni.

 

Názov krúžku: Stolný tenis

Vedúci krúžku. Mgr Vlasta Šinglárová

Počet členov: 11

Činnosť krúžku:

     Prostredníctvom krúžku si žiaci postupne osvoja teoreticky i prakticky pravidlá i hru stolného tenisu. Zároveň to bude príprava na okresné kolo turnaja družstiev a jednotlivcov. Počas školského roka uskutočníme školské a medzitriedne kolá.

 

Názov krúžku : Počítačový krúžok pre 2.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Ivana Chromková

Počet členov: 5 krúžkov po 8 členov

 Činnosť krúžku:

            Krúžok je určený pre deti druhého stupňa. Navštevujú ho žiaci 5. ročníka, 6. ročníka, 7. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka. Každý deň v týždni je na krúžku 10 detí.

Krúžok navštevuje každý deň iný ročník. Prostredníctvom tohto krúžku sa deti zdokonaľujú v počítačovej gramotnosti a nadväzujeme na látku ktorú sa naučili na prvom stupni. Počas školského raka sa deti naučia pracovať s programom Windows XP a to vytváranie, kopírovanie, premiestňovanie a odstraňovanie priečinkov. Opis jednotlivých okien pomenovanie jednotlivých panelov, práca s diskami. Ďalej je to práca s programom Internet Explorer a programami balíčka Microsoft Office. Deti sa môžu po vykonanej práci zahrať hry, alebo surfovať na internete.

 

Názov krúžku: debrujári – zábavná fyzika  pre II. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Katarína Kiráľová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

     V rámci projektu Infovek naša škola získala cez jeho podprojekt RoboLab dve stavebnicové učebne. Absolvovali sme školenia a od  septembra roku 2005 sme začali pracovať aj so žiakmi. Naučili sme sa zmodelovať zatiaľ základné modely, v počítači naprogramujeme obrázkovými programami činnosť zhotovených výrobkov a pomocou vežičky prenesieme program do RXC kocky, ktorá je súčasťou modelu. Model môžme ovládať diaľkovým ovládačom a ten potom sám robí to, čo sme doň vložili. Zhotovené modely si žiaci vystavujú každý týždeň vo výstavnej vitrínke na hlavnej chodbe a príležitostne predvádzajú ich činnosť. V budúcom školskom roku  budú už robiť výrobky podľa vlastnej fantázie s ktorými sa už môžu zúčastňovať i súťaží. Na krúžku tiež budeme robiť pokusy z fyziky zábavnou formou.

 

 Názov krúžku: Digitálna fotografia.

Vedúca krúžku: Mgr. Želmíra Vargicová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý pondelok od 15 hod. do 17 hod. Zakúpili sme balíček od spoločnosti Zonner, ktorý obsahuje digitálny fotoaparát, metodické postupy pri práci s fotoaparátom, softvér na úpravu fotografií. Ak sa naučíme dobre upravovať fotografie môžme sa cez internet zapojiť aj do súťaží.

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk