rasliny v okolí ožďanského rybníka

 

Projekty

 

Príprava a realizácia projektov v školskom  roku 2006/2007.

 

a)     Enviroprojekt – za projekt zodpovedá Mgr. Natália Nôtová

b)      Jazykové laboratórium – zodp. Mgr. Judita Hercegová

c)      Otvorená škola-šport – zodp. Mgr. Alica Kubelková

d)     Sokrates – Comenius – zodp. Mgr. Judita Hercegová

e)      Internetová knižnica – zodp. Mgr. Monika Kubelková

f)       Školy podporujúce zdravie – zodp. Mgr. Iveta Sojková                        

 

Podprojekty :

Mliečna liga Danone – zodp. Alica Hrušková

Súťaž o najusilovnejšieho žiačika – zodp. Mgr. Elena Sélešová

Robolab – zodp. Mgr. Katarína Kiráľová

 

a) Enviroprojekt - získali sme ho od MŠ SR na realizáciu projektu "Poznávanie zoocenózy Ožďanského rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov." projekt sa priebežne  vyhodnocuje  na osobitnej podstránke .

b) Jazykové laboratórium - získali sme tento projekt v tomto školskom roku. Podstata je vybudovanie jazykového laboratória a realizácia naplánovaných aktivít vo vyučovacom i mimovyučovacom čase, so žiakmi, učiteľmi i verejnosťou. Projekt má svoju podstránku v časti projekty.

c) Otvorená škola - šport - tento projekt sme už získali druhý krát. Prvý krát na dobudovanie školského ihriska (oplotenie ) a na naplánované športové aktivity. V tomto roku sme dostali na nákup športových potrieb , s ktorými budeme realizovať naplánované aktivity. Do aktivít sú okrem našich žiakov zapojení aj rodičia a verejnosť z obce.

d)  Projekt Sokrates – podprojekt Comenius sme realizovali od septembra 2005, kedy sme s partnerskými školami v Taliansku, Poľsku, Lotyšsku, Španielsku a Turecku začali nadväzovať prvé oficiálne kontakty. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je oboznamovať sa s tradíciami, zvykmi a kultúrou určitých regiónov v rámci Európy. V prvom roku sme si ako hlavný cieľ stanovili oboznámenie partnerov so zvykmi najužšieho okolia jednotlivých škôl a postupne v nasledujúcich rokoch (ešte dva roky) prejdeme na históriu, tradície a zvyky na celé územia partnerských krajín. Zapojili sme čo najviac žiakov, fotografovali školu a okolie, pripravovali prezentáciu v Power-pointe, sprievodný text, dve nahrávky vianočných zvykov (kúpili sme digitálnu kameru), nacvičovali a nahrali ľudovú pieseň, pripravili tanečný manuál a ukážku ľudového tanca. V 1. roku sme uskutočnili dve projektové stretnutia a to v Sasso di Castalda v Taliansku (riaditeľ školy s koordinátorom) kde sa upresnil plán ďalšej činnosti, vymenili sme si štátne vlajky a bábiky v národných krojoch. Druhé stretnutie bolo koncom mája 2006 v Ankare v Turecku, na ktorom boli dvaja pedagógovia a štyria žiaci. Žiaci partnerských škôl vystúpili s ukážkou ľudového tanca, bývali v tureckej rodine, spoznali život detí v Turecku, spoznávali kultúrne a historické pamiatky.

 V tomto projekte teraz pracujeme druhý rok a má vytvorenú osobitnú podstránku.

e) Internetová knižnica - dostali sme financie na jej vybavenie, zatiaľ  ju zariaďujeme a potom začneme s plánovanými aktivitami. Knižnica v našej ZŠ bude literárna pokladnica na organizovanie zaujímavých literárnych podujatí spojených s čítaním cez internet a s využitím knižničného softvéru Činnosti budeme priebežne zverejňovať na stránke Aktuality, horúca linka.

 f)Projekt „Školy podporujúce zdravie“.

Koordinátor projektu Mgr. Iveta Sojková spolupracuje aj so žiackym parlamentom a organizujú rôzne vnútorné aktivity . V rámci tohto projektu sme sa zapojili už 3. rok do projektu Mliečna liga – kde nám každý týždeň Danone vozí rôzne mliečne výrobky a žiaci si ich kupujú za zvýhodnené ceny. Za každý výrobok  máme pre školu 0,5 Sk a každý rok dostaneme od Danone športové potreby v danej hodnote podľa nášho výberu (7000, 6500, 5000 každý rok rôzne). V rámci školy zorganizovali pre žiakov Drogy nie – kresba na dlažbu pred OÚ Ožďany.

Halloween párty, súťaž o najkrajšiu tekvicu

Kvíz „Ži s prírodou, nedroguj“ pre 2. stupeň

Mikulášsky program v rámci školy + premietanie filmu

Vianočná jedlička – program pre zábavu

Valentínsky deň – súťaže a hry

Účasť na súťaži Hyperikum – 1. miesto

Organizovanie školských výletov , úprava okolia školy a násteniek školy

Futbalový turnaj o „Pohár riaditeľky školy“ atď.

 

Podprojekty:

Mliečna Liga Danone - za predané projekty si v získanej hodnote vyberieme každý rok športové potreby a žiaci ešte aj jedia zdravé mliečne výrobky, pretože o mlieko nebol záujem.

„Súťaž o najusilovnejšieho žiačika“ - v tomto projekte je naša škola zapojená už tretí rok. Je to projekt  Nadácie Detský sen, ktorej zriaďovateľom sú: svetový tenista Dominik Hrbatý, majster sveta v kickboxe Roman Volák a herec a spevák Ibrahim Maiga. Generálnym sponzorom je Petrochem s. r. o.  Zámer projektu je: Podporiť a pozitívne vplývať na vzdelávanie detí. Súťažiť mohli všetky deti na 1. stupni ZŠ. Cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu počas celého školského roka. Motivačnou odmenou bol wolkman, rádio alebo discman. Naša škola bola vybraná na základe informácie z Ministerstva sociálnych vecí SR a vyberali sa regióny zo sociálne slabších oblastí. Súťaž sme vyhlásili v mesiaci október 2005 cez školský rozhlas a na viditeľnom mieste sa vyvesil plagátik . Súťaž prebehla v troch cykloch :

1.      cyklus – september až november 2005

2.      cyklus – január až marec 2006

3.      cyklus – apríl až jún 2006

Učitelia prvého stupňa vyhodnotili priemer všetkých známok každého žiaka počas cyklu. Žiak, ktorý si najviac zlepšil priemer od začiatku do konca cyklu bol v škole vyhlásený za najusilovnejšieho žiačika  a získal peknú vecnú odmenu. Víťaz bol vyhlásený cez školský rozhlas. Odmena sa slávnostne odovzdala, urobila sa fotodokumentácia, ktorú sme zaslali nadácii a zverejnili na našej www stránke.

V tomto školskom roku znova pokračujeme, začali sme hodnotenie v 1. cykle nového školského roka.

Robolab- v projekte pracujeme druhý rok, získali sme cez Infovek  učebňu, absolvovali sme kurz a teraz žiaci modelujú výrobky, programujú ich činnosť cez počítač  pomocou obrázkového  programovania a prenesú cez vežičku do RCX kocky, ktorá je súčasťou modelu. Zostrojené modely využívame i na vyučovaní.

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk