pohľad na novú školu

 

Zriaďovateľ školy

Obec Ožďany je zriaďovateľom školy od 1.7.2002.


 

      

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

           História obce Ožďany

 Obec Ožďany je dnes pomerne veľká a moderná dedina. Jej pôvod spadá do ďalšej minulosti, čo dokazujú aj archeologické vykopávky. Posledné tu boli vykonané v roku 1997. Obec je bohatá na históriu. V tomto smere má nezastupiteľné miesto aj história školstva.

            O pôvode obce Ožďany nekoluje žiadna povesť, doba a príčina založenia je neznáma.

            Za jestvovania Západorímskej ríše bola dedina známa pod menom Oppidum.

            Terajšia poloha obce nie je pôvodná. Dedina stála po príkrym svahom hory Býk a jej bývalú pravdepodobnú rozlohu si možno  i dnes jasne predstaviť. Celý svah je obrastený ovocnými stromami a možno badať ešte aj základy niektorých stavieb. Pod horou je sedem líp,  kde údajne stál kostol. Veľká prietrž mračien zničila takmer celú dedinu a toto nešťastie upozornilo obyvateľov na nepriaznivú polohu obce (prudký svah – prívaly vôd). Za nové miesto obce bola vyhliadnutá obec Šarampó pod terajším kaštieľom. Šarampó zaniklo. Dnes jedna ulička obce (Šarampó) obnovuje spomienku na túto praobec.

         Miestny kaštieľ dala postaviť v podobe pevnosti rodina Bakošová. Kaštieľ pamätá tatársky vpád, turecké vojny i kurucké boje. Od roku 1452 do roku 1460 mal kaštieľ vo svojej moci Jan Jiskra z Brandýsa.

 Keď  v roku 1664 Štefan Bočkay vytýčil prápor náboženskej slobody, poslal cisársky dvor proti nemu veľké vojsko pod vedením Juraja Baštu.  Keďže povstalci v Ožďanoch sa na výzvu nevzdali, bol proti nim podniknutý útok a 18. novembra 1664 boli Ožďany dobyté. Všetci hajdúsi boli zabití a vodcu hajdúchov, Blažeja Némethyho, dal Bašta neľudským spôsobom popraviť.

27. septembra 1678 napadli Ožďany kurucké čaty Imricha Tökölyho. Tököly dobyl Ožďany a Fiľakovo v roku 1681.

V roku 1703 sa majiteľ kaštieľa Žigmund Géczy pripojil k Františkovi Rákóczymu, taktiež neskoršie Ján Korponay, manžel levočskej bielej panej Juliany Géczyovej.

Terajší evanjelický kostol sa začal stavať v roku 1803, ale dokončený a vysvätený bol až v roku 1923. Evanjelická cirkev bola založená v roku 1545, kedy zemský pán Bakoš , majiteľ oždianskeho kaštieľa, prijal evanjelické náboženstvo a s ním aj celá dedina. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1747 za pomoci Márie Terézie. V krypte pred oltárom odpočívajú predkovia rodiny Lužinskej.

V Ožďanoch existovala dlhé roky stredná škola, ktorá je predchodcom terajšieho gymnázia v Rimavskej Sobote. Táto škola, nazývaná lýceum, bola založená zemským pánom Gabrielom Bakošom, ktorý školu premiestnil z Fiľakova do Oždian v roku 1643 a umiestnil ju vo svojom kaštieli. Neskoršie dal postaviť pod kaštieľom pre toto gymnázium novú  budovu. Lýceum malo veľký význam nielen pre Malohont, ale aj Novohrad a Turiec. Prežilo turecké aj kurucké vojny a existovalo až do roku 1853, kedy sa spojilo s kalvínskym gymnáziom v Rimavskej Sobote.

 

História kaštieľa v obci Ožďany.

 

 

Na ceste z Lučenca do Rimavskej Soboty v Ožďanoch je kaštieľ, ktorý si v tomto prehľade zasluhuje zmienku z viacerých dôvodov. Pôvodne renesančný  poschodový kaštieľ postavili na návrší v prvej polovici 17. storočia na mieste, kde stál starší hrad pravdepodobne zo začiatku 14. storočia, ktorý v roku 1604 vypálilo cisárske vojsko. Zvyšky gotického hradu boli včlenené do nového kaštieľa, ktorý má pôdorys nepravidelného štvoruholníka. Jeho krídla majú rozličnú dĺžku – čelné juhozápadné krídlo je mierne navonok zalomené, protiľahlé len čiastočne (doplnené múrom so zadnou bránkou na nádvorie). Vstup do kaštieľa nie je v osi, ale v ľavej časti predného krídla. Kaštieľ v polovici 18. storočia prestavali a prefasádovali aj štyri nárožné veže. Krídla dostali niektoré nové klenby, v rohu nádvoria pristavali schodište, takže kaštieľ mal okrem schodišťa v severozápadnom krídle ďalšie v južnom rohu a pri východnej veži. Najväčšiu zmenu priniesla prestavba fasády. Vstupnú časť zdôraznila vystupujúca bočná výplň piastrov s prestavanými stĺpmi. Na ich bohaté rímsové hlavice dosadá stlačený oblúk až vo výške rímsy strechy. V pravej časti priečelia neskôr prestavali na štyroch stĺpoch balkón, ktorý mal vyvážiť veľké architektonické zdôraznenie portálu.

 V parku kaštieľa postavili klasicistický pavilón a v prvej polovici 19. storočia pri kaštieli empírovú stavbu v podobe gréckeho chrámu in antis. Menšie opravy na kaštieli už veľa nezmenili a do druhej svetovej vojny bol obývaný. Väčšiu ujmu utrpel  v roku 1945, keď bol značne poškodený priamymi zásahmi. Pred zánikom zachránila objekt aspoň provizórna oprava v rokoch 1951 – 1953 (namiesto jednej nárožnej veže postavili štvorhrannú a obnovili strechu). 

 

 

vchod do kaštieťa

      Významnou udalosťou pre obec Ožďany je vybudovanie obchvatu okolo obce, čím sa pri diaľkovej doprave obídu tkz. oždianske serpentíny. Bola tu veľká nehodovosť hlavne v zime boli často neprejazdné a obyvatelia obce a ich domy trpeli hustou premávkou. Učitelia ZŠ, ktorá je pri hlavnej ceste odprevádzali žiakov cez cestu, aby odchod domov bol bezpečný a často aj ich ohrozili autá na prechode. Preto si všetci vydýchneme pri otvorení obchvatu, ktoré má byť 1.12.2006.

             nadchod pre chodcov nad cestou obchvatu     pohľad z dialky na novú komunikáciu     pri budovaní sa postavilo niekoľko mostov

Pondelok 4.12.2006 bol ten významný deň, keď sa slávnostne prestrihla páska na obchvate okolo obce za účastí predstaviteľov nášho štátu. Naši žiaci zaspievali v ľudových krojoch a prvé autá privítali kývaním z nadchodu. Celá dedina si vydýchla, v obci nastal kľud a len sem tam prebehlo auto a takmer žiadny kamión. Dúfame, že táto cesta bude všetkým vodičom dobre slúžiť a že bude bez nehôd.

pohľad na obchvat     prvé autá na obchvate     cesta je plynulá a cestuje sa pohodlne

 

line 

©"Aktualizované" dňa 12. 12. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk