novostavbe sa všetci tešíme

 

Vedenie školy 2007/2008

 

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

 

Vedenie školy:  Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra VARGICOVÁ

                                   Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Elena SÉLEŠOVÁ

                                   Výchovná poradkyňa:  Mgr. Judita HERCEGOVÁ

                                                                 Bezpečnostný technik: Mgr. Katarína Kiráľová

                                                                 Ekonómka školy: Bc. Martina Foldiová

 

Rodičovská rada:                                 Odborový zväz:

 Predseda: Andrea Bartová                                Predseda: Csilla Horváthová

Členovia: pokladník: Alena Talánová                 Pokladník: Mgr. Judita Hercegová

                   triedni dôverníci všetkých tried          Zapisovateľ: Martina Földiová

 

Vedúci MZ a PK:

 MZ 1.-4. ročníka – vedúca Mgr. Monika Kubelková

členovia: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Alica Kubelková,  Mgr. Iveta Sojková,  Csilla Horváthová, Mgr. Estera Szabóová, Tünde Kureková

 

MZ – špec. triedy – vedúca Mgr. Viera Kišpatková

                                 členovia:  Mgr. Marek Valkučák

                                                   Mgr. Martina Školníková

 

PK  jazykovedná – vedúca:  Mgr. Judita Hercegová

                               členovia:  Mgr. Henrieta Bálintová, Mgr. Monika Kubelková, Mgr. Iveta         

                                                 Sojková

 PK   prírodovedná – vedúca:  Mgr. Soňa Kováčová

                               členovia:  Mgr. Natália Nôtová, Mgr. Želmíra Vargicová, Mgr. Katarína

                                                 Kiráľová

  PK  spoločenskovedná -  vedúci Mgr. HenrietaBálintová

                               členovia:  Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Elena Sélešová

 PK - výchovná -  vedúca:  Mgr. Vlasta Šinglárová

                               členovia: Mgr. Marek Valkučák, Mgr. Soňa Kováčová, Mgr.

                                Viera Kišpatková, Mgr. Iveta Sojková, Mgr. Katarína Királová

 

Vedúci kabinetov:

 Matematika:                                       Mgr. Soňa Kováčová

Fyzika:                                                 Mgr. Katarína Kiráľová

Jazyk slovenský:                              Mgr. Henrieta Bálintová

Prírodopis:                                          Mgr. Natália Nôtová

Zemepis:                                              Mgr. Vlasta Šinglárová

Dejepis:                                                Mgr. Henrieta Bálintová

Občianska výchova:                         Mgr. Marek Valkučák

Cudzie jazyky:                                    Mgr. Judita Hercegová

Špecifická príprava dievčat:            Mgr. Viera Kišpatková

Telesná výchova:                               Mgr. Vlasta Šinglárová

Výtvarná výchova:                             Mgr. Soňa Kováčová

Hudobná výchova :                            Mgr. Iveta Sojková

Chémia :                                                 Mgr. Natália Nôtová

Pestovateľské práce:                          Mgr. Natália Nôtová

Dielne:                                                     Mgr. Katarína Királová

Ruský jazyk:                                          Mgr. Viera Kišpatková

Kabinet 1.-4. roč.:                                  Mgr. Iveta Sojková

Počítače:                                                 Mgr.Milada Valková

Všeobecný inventár:                            Mgr. Elena Sélešová

Sklad CO :                                               Mgr. Vlasta Šinglárová

Vedúca UK:                                            Mgr. Monika Kubelková

Vedúca ŽK:                                             Mgr. Monika Kubelková

Sklad učebníc:                                       Mgr. Alica Hrušková        

 

Ďalšie funkcie:

 Výchovný poradca :                                 Mgr. Judita Hercegová 

 Bezpečnostný technik:                            Mgr. Katarína Kiráľová

 Veliteľ požiarnej hliadky:                         Mgr. Marek Valkučák

 Člen požiarnej hliadky:                             Mgr. Vlasta Šinglárová  

 Člen požiarnej hliadky:                                      Ladislav Dóša    

 Zdravotníčka pre I. stupeň:                       Ľubica Markotánová

 Zdravotníčka pre II. stupeň:                      Mgr. Natália Nôtová  

 Vedenie školskej kroniky :                        Mgr. Iveta Sojková

 Koordinátor pre drogovú závislosť:      Mgr. Iveta Sojková

 Koordinátor pre VMR:                                Mgr. Natália Nôtová  

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Natália Nôtová

 Koordinátor pre projekt „Školy podporujúce zdravie“: Mgr. Iveta Sojková

 Vedúca stravovacej komisie:                              Csila Horváthová

 Člen stravovacej komisie:                           Mgr. Iveta Sojková

                                                                                      Erika Máteová   


 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk