novostavbe sa všetci tešíme

 

Organizácia školského roka 2007/2008

 

  Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

 

ČASOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

 Vyučovanie

            V súlade s vyhláškou MŠ SR č.361/2007 o podrobnostiach  organizácie školského roka na základných  a  stredných školách sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne :

Prvý polrok a začína 2. septembra. 2007, vyučovanie sa začína  3. septembra 2007 (pondelok) a končí 31. januára 2008 (štvrtok).

 Druhý polrok sa začína 1. februára 2008 , vyučovanie sa začína 4. februára 2008 (pondelok) a  vyučovanie sa končí  27. júna 2008 (piatok), no 2.polrok len 30.6.2008.               

 

Organizácia prázdnin

 

Názov

Začiatok

Koniec

Vyučovanie začne

Jesenné

31. 10. 2007

02. 11. 2007

05. 11. 2006

Vianočné

21. 12. 2007

07. 01. 2008

08. 01. 2008

Polročné

01. 02. 2008

01. 02. 2008

04. 02. 2008

Jarné

18. 02. 2008

22. 02. 2008

25. 03. 2008

Veľkonočné

20. 03. 2008

25. 03. 2008

26. 03. 2008

Letné

28. 06. 2008

31. 08. 2008

02. 09. 2008

 

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy sa koná v priebehu mesiaca február 2008 v priestoroch základnej školy.

 

Vyučovacie hodiny

 

vyuč. hod.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

začiatok

7. 30

8. 25

9. 25

10. 20

11. 15

12. 10

13. 05

14. 00

koniec

8. 15

9. 10

10. 10

11. 05

12. 00

12. 55

13. 50

14. 45

 

Vzdelávací štandard učiva OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY

 

Názov

mesiac

miesto

zodpovední

Jesenné

September

Areál ZŠ a okolie

Mgr. A. Kubelková I. st.

Mgr. Šinglárová II. st.

letné

Jún

Areál ZŠ a okolie

Futbal. ihrisko alebo okolie školy

Mgr. Šinglárová II. st.

Mgr. A. Kubelková I. st.

 

  Doplňujúce športové aktivity nepovinné pre žiaka

 

Názov

mesiac

miesto

zodpovední

Lyžiarsky výcvik

Január, február 2008

Látky

Mgr. Valková a uč. Tv

 

 Plán exkurzií a školských výletov

 

Por. č.

Zameranie výletu, exkurzie

Miesto výletu, exkurzie

Zodpovední (tr. uč., vyučujúci)

1

 

 

2

 

 

3...

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9

 

 

10..

 

 

11.

Dejepisná exkurzia

 

 

Vlastivedná exkurzia 3. ročník

 

 

Exkurzia na Hvezdáreň

 

 

Zemepisná exkurzia

 

 

Koncoročný výlet I. stupeň

 

 

Koncoročný výlet 5. ročník

 

 

Koncoročný výlet 1. a 4. ročník

 

 

Koncoročný výlet

 

 

Koncoročný výlet 1. stupeň

 

 

Koncoročný výlet

 

 

Koncoročný výlet v rámci

Projektu Comenius

Múzeum

Rimavská Sobota

 

Múzeum

Rimavská Sobota

 

Hvezdáreň

Rimavský Sobota

 

Hvezdáreň

Rimavská Sobota

 

Slovensko

 

 

Slovensko

 

 

Slovensko

 

 

Slovensko

 

 

Slovensko

 

 

Slovensko

 

 

Poľsko – máj 2008

Mgr.

Milada Valková

 

Mgr.

Alica Kubelková

 

Mgr.

Katarína Kiráľová

 

Mgr.

Milada Valková

 

Mgr.

Alica Kubelková

 

Mgr.

Milada Valková

 

Mgr.

Monika Kubelková

 

Mgr.

Katarína Kiráľová

 

Mgr.

Iveta Sojková

 

Mgr.

Henrieta Bálintová

 

Mgr.

Judita Hercegová

 Poznámka : školský výlet – 1. stupeň – 1 deň

                                                 2. stupeň – 2 dni          

 

            V tomto školskom roku sa nebude organizovať plavecký výcvik, pretože chodíme každý tretí rok spolu po tri triedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 09. 01. 2008
Vargicová, vzelka@pobox.sk