výrobok krúžku Robolab, naprogramovaná činnosť traktora

 

Záujmová činnosť

 

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

            V školskom roku 2006/2007 budú v rámci vzdelávacích poukazov pracovať tieto krúžky :

 

1. Krúžok anglického jazyka  :               pre 1. roč. vedúca Mgr. Iveta Sojková,

  pre 2. roč. vedúca Mgr. Henrieta Boršošová

2. Počítačový krúžok pre 3. a 4. ročník :vedúca Mgr. Elena Sélešová

3. Pohybová príprava pre I. stupeň :       vedúca Mgr. Alica Kubelková

4. Hokej / streethockey pre II. stupeň :     vedúca Mgr. Alica Kubelková          

5. Projekt Comenius pre II. stupeň :         vedúca Mgr. Judita Hercegová

6. Enviroprojekt pre II. stupeň :                  vedúca Mgr. Natália Nôtová

7. Krúžok nemeckého jazyka pre II. stupeň: vedúca Mgr. Henrieta Boršošová           

8. Volejbalový krúžok pre II. stupeň :        vedúca Mgr. Vlasta Šinglárová

9. Stolnotenisový krúžok pre II. stupeň :  vedúca Mgr. Vlasta Šinglárová

10. Počítačový krúžok pre II. stupeň :       vedúca Ivana Chromková, lektorka i-Domu

11. Robo-lab pre II. stupeň :                         vedúca Mgr. Katarína Kiráľová

12. Digitálna fotografia pre II. stupeň :         vedúca Mgr. Želmíra Vargicová

            Ďalej žiaci pracujú v popoludňajších hodinách v ŠKD.

1. klasická bežná ŠKD pre I. stupeň              vedúca Csilla Horváthová

2. záujmové športové krúžky ŠKD :             vedúca Mgr. Ema Juhászová

            Útvary : tenis / hokej

                        basketbal

                        futbal

                        bedminton

                        vybíjaná / hádzaná

 

Olympiády

 

            Na jednotlivé olympiády budú pripravovať žiakov vyučujúci. Zapojíme sa do týchto olympiád :

a)      fyzikálna – zodpovedná Mgr. Katarína Kiráľová

b)      matematická + pytagoriáda – zodpovedná Mgr. Soňa Kováčová, Mgr. Želmíra Vargicová, Mgr. Marcela Batopálová

c)      anglický jazyk – zodpovedná Mgr. Judita Hercegová, Mgr. Natália Nôtová

d)     chémia – zodpovedná Mgr. Natália Nôtová

e)      prírodopis – zodpovedná Mgr. Natália Nôtová

f)       zemepis – zodpovedná Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Elena Sélešová

Za všetky športové súťaže je zodpovedná Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Alica Kubelková, hudobné súťaže Mgr. Iveta Sojková, za výtvarné súťaže Mgr. Soňa Kováčová, za literárne súťaže Mgr. Henrieta Boršošová a Mgr. Monika Kubelková.

V tomto školskom roku usporiadame aj Školskú akadémiu v mesiaci jún 2007 bude generálna skúška pre žiakov a v septembri 2007 bude premiéra a pred našimi partnermi zo zahraničia, ktorých v tomto termíne čakáme. Koordinátorom bude Mgr. Monika Kubelková, Mgr. Judita Hercegová a Mgr. Iveta Sojková.

 

   Práca v krúžkoch: 

 

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 1. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Iveta Sojková a Mgr. Henrieta Boršošová

Počet členov: 12 +10

 Činnosť krúžku:

          Krúžok je určený žiakom 1. stupňa. Stretávame sa podľa možnosti 2x do týždňa. Jeho činnosť je zameraná na získavanie základných vedomostí z anglického jazyka, deti komunikujú pomocou obrázkov, spievajú anglické piesne, osvojujú si základnú slovnú zásobu. Pripravujú sa na vyučovanie anglického jazyka v 3.ročníku, kde je už povinný.

 

Názov krúžku: Počítačový krúžok pre 1. stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Elena Sélešová

Počet členov: 10

 Činnosť krúžku:

            Tento krúžok je určený pre deti prvého stupňa. Navštevujú ho žiaci 3. a 4. ročníka. Krúžok pracuje pravidelne 2 x do týždňa. Cieľom našej práce je zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov už na 1. stupni. Žiaci sa zábavnou formou počas celého školského roka budú učiť pracovať s programom Windows XP. Najprv sa naučia pracovať v skicári, následne v programoch Word, Excel, Power Point. Na záver sa budeme učiť ako pracovať s internetom. Okrem vymenovanej činnosti sa bude na krúžku pracovať s rôznymi CD, prostredníctvom ktorých si budeme môcť precvičiť rôzne učivá napr. z matematiky, z vlastivedy atď. Odmenou za vykonanú prácu na krúžku bude pre žiakov možnosť spoznať a pohrať sa aj niektoré hry, ktoré sú pre ich vek vhodné.

 

Názov krúžku: Pohybová príprava pre 1.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Alica Kubelková

Počet členov: 21

Činnosť krúžku:

     Krúžok je zameraný na rozvíjanie  všestranného telesného rozvoja žiakov prostredníctvom  športových hier. Žiaci sa zdokonaľujú pohybovú aktivitu, rýchlosť, obratnosť, pružnosť zábavnou formou. Aktivity sa uskutočňujú letnými ak zimnými hrami, s loptou aj bez lopty.

 

Názov krúžku:  Hokej / streethockey pre II. stupeň  

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Alica Kubelková

Počet členov:19

Činnosť krúžku:

Krúžok využíva školské ihrisko v lete i v zime ako klzisko. Pri pozemnom hokeji sa zameriavame na techniku, pravidlá, disciplínu hráčov. Vedieme žiakov k súdržnosti, kolektívnosti a k rozvoju ich športových talentov. Žiaci sa naučia správne a obratne používať hokejky a hrou stmeľovať žiacky kolektív.

 

Názov krúžku: Projekt Comenius

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Judita Hercegová

Počet členov: 12

 Činnosť krúžku:

          Tento krúžok vznikol, keď naša škola získala grant Európskej únie v podprograme programu Socrates. Väčšina práce na tomto projekte je súčasťou každodennej práce na vyučovacích hodinách, no niekedy nie je dostatok času na všetky zaujímavé aktivity, ktoré sa majú realizovať. Z tohto dôvodu sme založili tento krúžok a žiaci sa veľmi radi zúčastňujú práce v ňom. Jeho členmi sú prevažne žiaci 2. stupňa. Pre naše stretnutia sme určili každý piatok poobede, no stretávame sa vždy podľa potreby a množstva úloh, ktoré musíme splniť.

 

Názov krúžku : Environmentálny krúžok

Vedúca krúžku : Natália Nôtová

Počet členov : 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý týždeň, väčšinou v piatok, od 13 : 00 do 15 : 00. Činnosť krúžku je zameraná najmä na rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Pri vychádzkach do prírody členovia spoznávajú biodiverzitu fauny a flóry najbližšieho regiónu, sledujú výskyt a hniezdenie bocianov / akcia Bocianik /, pri návštevách Ekorelaxu v Rim. Sobote majú možnosť spoznať i exotické živočíchy a ich život. Členovia krúžku sa starajú o 150 l akvárium umiestnené na školskej chodbe. Na stretnutiach sa  s využitím Internetu riešia i úlohy ,, Korešpodenčnej školy ekológie“ , ktorú organizuje OZ Tatry, žiaci sa tiež pripravujú na prírodopisné súťaže, napr. Poznaj a chráň, olympiáda životného prostredia, Hypericum atď. Náplňou práce krúžku je i starostlivosť o životné prostredie v priestoroch školy – kvetinová výzdoba, vianočná výzdoba, enviromentálne okienko. Pri svojej činnosti nezabúdame ani na ochranu zdravia / nácvik poskytovania prvej pomoci / a boj proti drogám. V tomto školskom roku budeme plniť tiež úlohy z Enviroprojektu, ktorý sme dostali s cieľom Poznávanie zoocenózy  ožďanského  rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov

 

Názov krúžku : Krúžok nemeckého jazyka

Vedúci krúžku : Mgr. Henrieta Boršošová

Počet členov : 18    

Činnosť krúžku :

Moderný človek sa nezaobíde bez znalosti cudzieho jazyka. Cieľom krúžku je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť žiakov pri učení, napr. doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie otázok, viet, učenie slovíčok v kontexte, t.j. tvorením krátkych viet, posluchové cvičenia zamerané na správnu výslovnosť a porozumenie textu, atď.

V každodennom živote sme nútení často vyjadriť vlastný názor, súhlas, nesúhlas, reagovať na novú alebo nečakanú situáciu – to všetko by mali žiaci na krúžku zvládnuť aspoň na základnej úrovni.

 

Názov krúžku: Volejbalový krúžok

Vedúci krúžku. Mgr Vlasta Šinglárová

Počet členov: 16

Činnosť krúžku:

     Krúžok navštevujú žiačky 5.- 9. ročníka. Činnosť krúžku je zameraná na zdokonaľovanie zručností vo volejbale a vypĺňanie voľného času žiačok športovým zápolením.

 

Názov krúžku: Stolný tenis

Vedúci krúžku. Mgr Vlasta Šinglárová

Počet členov: 11

Činnosť krúžku:

     Prostredníctvom krúžku si žiaci postupne osvoja teoreticky i prakticky pravidlá i hru stolného tenisu. Zároveň to bude príprava na okresné kolo turnaja družstiev a jednotlivcov. Počas školského roka uskutočníme školské a medzitriedne kolá.

 

Názov krúžku : Počítačový krúžok pre 2.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Ivana Chromková

Počet členov: 5 krúžkov po 8 členov

 Činnosť krúžku:

            Krúžok je určený pre deti druhého stupňa. Navštevujú ho žiaci 5. ročníka, 6. ročníka, 7. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka. Každý deň v týždni je na krúžku 10 detí.

Krúžok navštevuje každý deň iný ročník. Prostredníctvom tohto krúžku sa deti zdokonaľujú v počítačovej gramotnosti a nadväzujeme na látku ktorú sa naučili na prvom stupni. Počas školského raka sa deti naučia pracovať s programom Windows XP a to vytváranie, kopírovanie, premiestňovanie a odstraňovanie priečinkov. Opis jednotlivých okien pomenovanie jednotlivých panelov, práca s diskami. Ďalej je to práca s programom Internet Explorer a programami balíčka Microsoft Office. Deti sa môžu po vykonanej práci zahrať hry, alebo surfovať na internete.

 

Názov krúžku: RoboLab

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Katarína Kiráľová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

     V rámci projektu Infovek naša škola získala cez jeho podprojekt RoboLab dve stavebnicové učebne. Absolvovali sme školenia a od  septembra roku 2005 sme začali pracovať aj so žiakmi. Naučili sme sa zmodelovať zatiaľ základné modely, v počítači naprogramujeme obrázkovými programami činnosť zhotovených výrobkov a pomocou vežičky prenesieme program do RXC kocky, ktorá je súčasťou modelu. Model môžme ovládať diaľkovým ovládačom a ten potom sám robí to, čo sme doň vložili. Zhotovené modely si žiaci vystavujú každý týždeň vo výstavnej vitrínke na hlavnej chodbe a príležitostne predvádzajú ich činnosť. V budúcom školskom roku  budú už robiť výrobky podľa vlastnej fantázie s ktorými sa už môžu zúčastňovať i súťaží.

 

 Názov krúžku: Digitálna fotografia.

Vedúca krúžku: Mgr. Želmíra Vargicová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý pondelok od 15 hod. do 17 hod. Zakúpili sme balíček od spoločnosti Zonner, ktorý obsahuje digitálny fotoaparát, metodické postupy pri práci s fotoaparátom, softvér na úpravu fotografií. Ak sa naučíme dobre upravovať fotografie môžme sa cez internet zapojiť aj do súťaží.

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 03. 01. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk