výrobok krúžku Robolab, naprogramovaná činnosť traktora

 

Spare time activities

 The founder / Principalship / Organisation of the school year / Organisation of the educational activities / School canteen / School club /Spare-time activities
 

  

            In the school year 2006/2007 there will be the following spare time groups working for educational vouchers:

 

1.English language  :               1st form,  Mgr. Iveta Sojková,

2nd form   Mgr. Henrieta Boršošová

2. Computers for 3rd and 4th forms : Mgr. Elena Sélešová

3. Sports for 1st grade :        Mgr. Alica Kubelková

4. Hockey / streethockey for 2nd grade :      Mgr. Alica Kubelková          

5. Project Comenius for 2nd grade :          Mgr. Judita Hercegová

6. Enviroproject for 2nd grade :                   Mgr. Natália Nôtová

7. German language for 2nd grade:  Mgr. Henrieta Boršošová           

8. Volleyball for 2nd grade :        Mgr. Vlasta Šinglárová

9. Table tennis for 2nd grade :  Mgr. Vlasta Šinglárová

10. Computers for 2nd grade:       Ivana Chromková, Teledom lecturer

11. Robo-lab 2nd grade :                         Mgr. Katarína Kiráľová

12. Digital photography for 2nd grade :         Mgr. Želmíra Vargicová

            Spare time activities in the School club.

1. regular school club for 1st form              Csilla Horváthová

2. spare time groups in the school club :             Mgr. Ema Juhászová

            groups : tennis / hockey

                           basketball

                           football

                           badminton

                          end-ball / handball

 

Olimpiads

 

            For each olimpiad the teachers will prepare the pupils. We will take part in the following ones:

a)      Physics –  Mgr. Katarína Kiráľová

b)      Maths + Pythagoriad –  Mgr. Soňa Kováčová, Mgr. Želmíra Vargicová, Mgr. Marcela Batópálová

c)      English –  Mgr. Judita Hercegová, Mgr. Natália Nôtová

d)     Chemistry –  Mgr. Natália Nôtová

e)      Natural history – Mgr. Natália Nôtová

f)       Geography – zodpovedná Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Elena Sélešová

Responsible for all sports competitions are Mgr. Vlasta Šinglárová and Mgr. Alica Kubelková, for music competitions Mgr. Iveta Sojková, for art competitions Mgr. Soňa Kováčová, for literary competitions Mgr. Henrieta Boršošová and Mgr. Monika Kubelková.

This school year we are going to organize a School Academy. In June 2007 there will be the dress rehearsal and in September the  premiere in front of our foreign members taking part in the project meeting at that time. Coordinators will be Mgr. Monika Kubelková, Mgr. Judita Hercegová and Mgr. Iveta Sojková.

 

   Group work: 

 

Name: English language for the 1st grade

Leaders:  Mgr. Iveta Sojková and Mgr. Henrieta Boršošová

Number of members: 12 +10

 Activities :

          This is a group for 1st form pupils. We meet twice a week if it is possible. The work is aimed at acquirring basic English language skills. Children communicate through pictures, learn English songs, learn basic vocabulary. They get ready for the obligatory language lessons from the 3rd form.

 

Name of the group: Computers for 1st form.

Leader: Mgr. Elena Sélešová

Number of members: 10

 Activities:

            Tento krúžok je určený pre deti prvého stupňa. Navštevujú ho žiaci 3. a 4. ročníka. Krúžok pracuje pravidelne 2 x do týždňa. Cieľom našej práce je zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov už na 1. stupni. Žiaci sa zábavnou formou počas celého školského roka budú učiť pracovať s programom Windows XP. Najprv sa naučia pracovať v skicári, následne v programoch Word, Excel, Power Point. Na záver sa budeme učiť ako pracovať s internetom. Okrem vymenovanej činnosti sa bude na krúžku pracovať s rôznymi CD, prostredníctvom ktorých si budeme môcť precvičiť rôzne učivá napr. z matematiky, z vlastivedy atď. Odmenou za vykonanú prácu na krúžku bude pre žiakov možnosť spoznať a pohrať sa aj niektoré hry, ktoré sú pre ich vek vhodné.

 

Názov krúžku: Pohybová príprava pre 1.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Alica Kubelková

Počet členov: 21

Činnosť krúžku:

     Krúžok je zameraný na rozvíjanie  všestranného telesného rozvoja žiakov prostredníctvom  športových hier. Žiaci sa zdokonaľujú pohybovú aktivitu, rýchlosť, obratnosť, pružnosť zábavnou formou. Aktivity sa uskutočňujú letnými ak zimnými hrami, s loptou aj bez lopty.

 

Názov krúžku:  Hokej / streethockey pre II. stupeň  

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Alica Kubelková

Počet členov:19

Činnosť krúžku:

Krúžok využíva školské ihrisko v lete i v zime ako klzisko. Pri pozemnom hokeji sa zameriavame na techniku, pravidlá, disciplínu hráčov. Vedieme žiakov k súdržnosti, kolektívnosti a k rozvoju ich športových talentov. Žiaci sa naučia správne a obratne používať hokejky a hrou stmeľovať žiacky kolektív.

 

Názov krúžku: Projekt Comenius

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Judita Hercegová

Počet členov: 12

 Činnosť krúžku:

          Tento krúžok vznikol, keď naša škola získala grant Európskej únie v podprograme programu Socrates. Väčšina práce na tomto projekte je súčasťou každodennej práce na vyučovacích hodinách, no niekedy nie je dostatok času na všetky zaujímavé aktivity, ktoré sa majú realizovať. Z tohto dôvodu sme založili tento krúžok a žiaci sa veľmi radi zúčastňujú práce v ňom. Jeho členmi sú prevažne žiaci 2. stupňa. Pre naše stretnutia sme určili každý piatok poobede, no stretávame sa vždy podľa potreby a množstva úloh, ktoré musíme splniť.

 

Názov krúžku : Environmentálny krúžok

Vedúca krúžku : Natália Nôtová

Počet členov : 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý týždeň, väčšinou v piatok, od 13 : 00 do 15 : 00. Činnosť krúžku je zameraná najmä na rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Pri vychádzkach do prírody členovia spoznávajú biodiverzitu fauny a flóry najbližšieho regiónu, sledujú výskyt a hniezdenie bocianov / akcia Bocianik /, pri návštevách Ekorelaxu v Rim. Sobote majú možnosť spoznať i exotické živočíchy a ich život. Členovia krúžku sa starajú o 150 l akvárium umiestnené na školskej chodbe. Na stretnutiach sa  s využitím Internetu riešia i úlohy ,, Korešpodenčnej školy ekológie“ , ktorú organizuje OZ Tatry, žiaci sa tiež pripravujú na prírodopisné súťaže, napr. Poznaj a chráň, olympiáda životného prostredia, Hypericum atď. Náplňou práce krúžku je i starostlivosť o životné prostredie v priestoroch školy – kvetinová výzdoba, vianočná výzdoba, enviromentálne okienko. Pri svojej činnosti nezabúdame ani na ochranu zdravia / nácvik poskytovania prvej pomoci / a boj proti drogám. V tomto školskom roku budeme plniť tiež úlohy z Enviroprojektu, ktorý sme dostali s cieľom Poznávanie zoocenózy  ožďanského  rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov

 

Názov krúžku : Krúžok nemeckého jazyka

Vedúci krúžku : Mgr. Henrieta Boršošová

Počet členov : 18    

Činnosť krúžku :

Moderný človek sa nezaobíde bez znalosti cudzieho jazyka. Cieľom krúžku je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť žiakov pri učení, napr. doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie otázok, viet, učenie slovíčok v kontexte, t.j. tvorením krátkych viet, posluchové cvičenia zamerané na správnu výslovnosť a porozumenie textu, atď.

V každodennom živote sme nútení často vyjadriť vlastný názor, súhlas, nesúhlas, reagovať na novú alebo nečakanú situáciu – to všetko by mali žiaci na krúžku zvládnuť aspoň na základnej úrovni.

 

Názov krúžku: Volejbalový krúžok

Vedúci krúžku. Mgr Vlasta Šinglárová

Počet členov: 16

Činnosť krúžku:

     Krúžok navštevujú žiačky 5.- 9. ročníka. Činnosť krúžku je zameraná na zdokonaľovanie zručností vo volejbale a vypĺňanie voľného času žiačok športovým zápolením.

 

Názov krúžku: Stolný tenis

Vedúci krúžku. Mgr Vlasta Šinglárová

Počet členov: 11

Činnosť krúžku:

     Prostredníctvom krúžku si žiaci postupne osvoja teoreticky i prakticky pravidlá i hru stolného tenisu. Zároveň to bude príprava na okresné kolo turnaja družstiev a jednotlivcov. Počas školského roka uskutočníme školské a medzitriedne kolá.

 

Názov krúžku : Počítačový krúžok pre 2.stupeň

Meno vedúceho krúžku: Ivana Chromková

Počet členov: 5 krúžkov po 8 členov

 Činnosť krúžku:

            Krúžok je určený pre deti druhého stupňa. Navštevujú ho žiaci 5. ročníka, 6. ročníka, 7. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka. Každý deň v týždni je na krúžku 10 detí.

Krúžok navštevuje každý deň iný ročník. Prostredníctvom tohto krúžku sa deti zdokonaľujú v počítačovej gramotnosti a nadväzujeme na látku ktorú sa naučili na prvom stupni. Počas školského raka sa deti naučia pracovať s programom Windows XP a to vytváranie, kopírovanie, premiestňovanie a odstraňovanie priečinkov. Opis jednotlivých okien pomenovanie jednotlivých panelov, práca s diskami. Ďalej je to práca s programom Internet Explorer a programami balíčka Microsoft Office. Deti sa môžu po vykonanej práci zahrať hry, alebo surfovať na internete.

 

Názov krúžku: RoboLab

Meno vedúceho krúžku: Mgr. Katarína Királová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

     V rámci projektu Infovek naša škola získala cez jeho podprojekt RoboLab dve stavebnicové učebne. Absolvovali sme školenia a od  septembra roku 2005 sme začali pracovať aj so žiakmi. Naučili sme sa zmodelovať zatiaľ základné modely, v počítači naprogramujeme obrázkovými programami činnosť zhotovených výrobkov a pomocou vežičky prenesieme program do RXC kocky, ktorá je súčasťou modelu. Model môžme ovládať diaľkovým ovládačom a ten potom sám robí to, čo sme doň vložili. Zhotovené modely si žiaci vystavujú každý týždeň vo výstavnej vitrínke na hlavnej chodbe a príležitostne predvádzajú ich činnosť. V budúcom školskom roku  budú už robiť výrobky podľa vlastnej fantázie s ktorými sa už môžu zúčastňovať i súťaží.

 

 Názov krúžku: Digitálna fotografia.

Vedúca krúžku: Mgr. Želmíra Vargicová

Počet členov: 10

Činnosť krúžku:

Členovia krúžku sa stretávajú každý pondelok od 15 hod. do 17 hod. Zakúpili sme balíček od spoločnosti Zonner, ktorý obsahuje digitálny fotoaparát, metodické postupy pri práci s fotoaparátom, softvér na úpravu fotografií. Ak sa naučíme dobre upravovať fotografie môžme sa cez internet zapojiť aj do súťaží.

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 03. 01. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk