Varianty učebných plánov

 

Zameranie školy / Varianty učebných plánov / Kde sa nachádzame, kontakt

 

V našej  ZŠ sa vyučuje v týchto variantoch:

1.  1.stupeň - Variant 3 - jazykový - anglický jazyk od III. ročníka povinne, v  I. a  II.  ročníku

                       nepovinne. V 0. ročníku sa vyučuje podľa metodických pokynov Phare.

2.  2.stupeň - Variant 2 - určuje rozloženie prírodovedných predmetov do počtu  hodín.

                        Posilňujeme prírodovedné predmety a to povinne voliteľnú  Informatiku v

                         alternatíve s praktikami z fyziky, chémie a prírodopisu.

3.  Špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihom - v nich sa vyučuje podľa

                         variantu A.

4. Integrovaní žiaci v bežných triedach - traja žiaci s poruchami učenia majú upravené

                          učebné osnovy podľa stupňa postihu, jedna žiačka s ťažším postihom sa

                          vyučuje podľa učebných osnov špeciálnych tried variant B
 

                     

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk