rasliny v okolí ožďanského rybníka

2008/2009

Projekty

 

Príprava a realizácia projektov v školskom  roku 2008/2009.

 

a)     Enviroprojekt – za projekt zodpovedá Mgr. Natália Nôtová, projekt sme dostali v školskom roku 2006/07, pokračujeme v činnosti formou prírodovedného krúžku. Získané pomôcky využívame vo vyučovacom a mimovyučovacom čase. V tomto školskom roku sme získali projekt 2.krát a od septembra 2008 na ňom intenzívne pracujeme.

b)      Jazykové laboratórium – zodp. Mgr. Judita Hercegová, získali sme plne vybavenú jazykovú učebňu v školskom roku 2006/2007. Pokračujeme v realizácii projektu činnosťou v učebni.

c)      Otvorená škola-šport – zodp. Mgr. Alica Kubelková,  získali sme ho v školskom roku 2004/2005 a 2006/2007 ,  posilnili sme vybavenie športovísk, zaviedli sme značný počet športových krúžkov. Prvý krát sme financie využili na dobudovanie školského ihriska (oplotenie ) a na naplánované športové aktivity. Druhý krát sme dostali financie  na nákup športových potrieb , s ktorými sme realizovali naplánované aktivity. Do aktivít boli okrem našich žiakov zapojení aj rodičia a verejnosť z obce.

d)     Sokrates – Comenius – zodp. Mgr. Judita Hercegová, v projekte pokračujeme už 3.rok. Má vlastnú podstránku, tohto roku vyhodnocujeme ukončenie projektu a pripravujeme sa na ďalšie kolo.

e)      Internetová  knižnica  – zodp. Mgr. Monika Kubelková, získanú knižnicu využívame ako školskú knižnicu pre učiteľov a žiakov školy, pani učiteľka je vedúcou internetovej školskej knižnice. Knižnica v našej ZŠ je literárna pokladnica na organizovanie zaujímavých literárnych podujatí spojených s čítaním cez internet a s využitím knižničného softvéru Činnosti  priebežne zverejňujeme na stránke Aktuality, horúca linka.

f)       Školy podporujúce zdravie – zodp. Mgr. Iveta Sojková , v projekte už pracujeme niekoľko rokov , každý rok je vypracovaný plán aktivít, na ktorom sa podieľa  aj žiacky parlament v spolupráci s pani učiteľkou

g)  Projekt športové triedy - podporuje vznik športových tried a zlepšenie podmienok v        existujúcich športových triedach. V školskom roku 2008/2009 sa v našej škole zriadila športová trieda, ktorá vznikla na základe talentových skúšok. Pozostávali zo všeobecných a špecifických motorických testov. Na základe týchto testov sa vybralo 15 žiakov, ktorí spĺňali aj ďalšie kritéria- súhlas rodiča, psychologické vyšetrenie, zdravotnú spôsobilosť a vznikla tak športová trieda zameraná na futbal. V škole vyučuje telesnú výchovu p.učiteľ Mgr. Marek Valkúčák, aktívny futbalista s kvalifikáciou trénera, a preto sme to mali jednoduchšie. MŠ SR vyhlásilo k 1.9.2008 tento projekt, pripravili sme si ho , dostali sme ho a teraz ho realizujeme do 31.3.2009. Podrobnejšie na vlastnej podstránke projektu.

Podprojekty :

Mliečna liga Danone – zodp. Alica Hrušková

Robolab – zodp. Mgr. Katarína Kiráľová

 

Aktuálne projekty v tomto roku: 

a) Enviroprojekt - získali sme ho od MŠ SR na realizáciu projektu "Poznávanie zoocenózy oždianského rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov." projekt sa priebežne  vyhodnocuje  na osobitnej podstránke z minulého školského roka. V tomto školskom roku pani učiteľka spolu so žiakmi skúmajú rastliny a živočíchy v oždianskom parku pri kaštieli. Práca a výsledky sú zverejnené na osobitnej podstránke.

 b)Projekt „Školy podporujúce zdravie“.

Koordinátor projektu Mgr. Iveta Sojková spolupracuje aj so žiackym parlamentom a organizujú rôzne vnútorné aktivity . V rámci tohto projektu sme sa zapojili už 3. rok do projektu Mliečna liga – kde nám každý týždeň Danone vozí rôzne mliečne výrobky a žiaci si ich kupujú za zvýhodnené ceny. Za každý výrobok  máme pre školu 0,7 Sk a každý rok dostaneme od Danone športové potreby v danej hodnote podľa nášho výberu (7000, 6500, 5000 každý rok rôzne). V rámci školy organizujeme  pre žiakov Drogy nie – kresba na dlažbu pred OÚ Ožďany.

Halloween párty, súťaž o najkrajšiu tekvicu

Kvíz „Ži s prírodou, nedroguj“ pre 2. stupeň

Mikulášsky program v rámci školy + premietanie filmu

Vianočná jedlička – program pre zábavu

Valentínsky deň – súťaže a hry

Účasť na súťaži Hyperikum

Organizovanie školských výletov , úprava okolia školy a násteniek školy

Futbalový turnaj o „Pohár riaditeľky školy“ atď.

 

Podprojekty:

Mliečna Liga Danone - za predané projekty si v získanej hodnote vyberieme každý rok športové potreby a žiaci ešte aj jedia zdravé mliečne výrobky, pretože o mlieko nebol záujem.

Robolab- v projekte pracujeme štvrtý rok, získali sme cez Infovek  učebňu, absolvovali sme kurz a teraz žiaci modelujú výrobky, programujú ich činnosť cez počítač  pomocou obrázkového  programovania a prenesú cez vežičku do RCX kocky, ktorá je súčasťou modelu. Zostrojené modely využívame i na vyučovaní.

elektronická mucha     pred dokončením     dialkové ovládanie výrobku

mám trpezlivosť pri konštrukcii

 

line 

©"Aktualizované" dňa 22. 03. 2009
Vargicová, vzelka@centrum.sk