mladí výskumníci, nadšenci prírody

 

ENVIROPROJEKT 2006

 

            V máji 2006 získala naša škola v rámci programu Enviroprojekt 2006 finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR na realizáciu projektu „Poznávanie zoocenózy Ož-ďanského rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov.“  Hlavným cieľom projektu je vzbudiť u detí záujem o poznávanie prírody v regióne a prostredníctvom aktivity zameranej na hodnotenie znečistenia vody prispieť k rozvoju ich environmentálneho cítenia. Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

Na realizácii projektu sa podieľajú deti navštevujúce prírodovedný krúžok pod dozorom vedúcej krúžku Mgr. Natálie Nôtovej, ktorá je zároveň koordinátorom environmentálnej výchovy na škole.

Časový harmonogram projektu:

 

 Stanovenie kvality vody pomocou makroskopických vodných bezstavovcov

 

            Vodné makroskopické bezstavovce sú živočíchy, ktoré najväčšiu časť svojho života alebo celý život prežívajú vo vode, najmä na povrchu vodnej hladiny alebo v koryte. Najčastejšími zástupcami vodnej fauny makroskopických bezstavovcov sú napr. kôrovce (kriváky, raky), hmyz a jeho larvy (napr. potočníky, podenky, pošvatky, komáre, vodné bzdochy), mäkkýše (ulitníky, lastúrniky), ploskavce (ploskuľa) a obrúčkavce (pijavice).

            Nároky na prostredie sa u jednotlivých skupín a druhov vodných makroskopických bezstavovcov navzájom odlišujú, preto akákoľvek zmena vodného prostredia (napr. znečistenie) sa prostredníctvom citlivosti týchto živočíchov prejavuje na zložení ich spoločenstiev a na ich druhovej skladbe a kvantite. Ku stanoveniu kvality vody na základe prítomnosti určitých skupín živočíchov s rozličnou citlivosťou na stav prostredia slúži formulár, v ktorom sú jednotlivé skupiny živočíchov zostavené podľa ich citlivosti na čistotu vody.

            Najcitlivejšie na čistotu vody sú larvy pošvatiek, ktoré sa vyvíjajú obvykle v čistej, pramenistej vode horských potokov. O stupeň menej citlivé na vodné znečistenie sú larvy podeniek. V citlivosti na prostredie nasledujú za podenkami potočníky. Na kvalitu vody sú citlivé aj kôrovce, najmä kriváky a raky. Ak už voda nevyhovuje rakom, ale je o stupeň znečistenejšia, môžu sa v nej vyskytovať ešte larvy vážok. V odolnosti voči znečisteniu vody nasledujú ďalej vodné slimáky, lastúrniky, vodné chrobáky, ich larvy, vodné bzdochy, žižavice a larvy rôznych druhov komárov a iných dvojkrídlovcov. Vodné chrobáky a ich larvy, vodné bzdochy a väčšinou aj larvy vážok a larvy komárov sa vyskytujú v stojatej vode. Negatívnym indikátorom, teda druhom indikujúcim pravidelne a silne znečisťovanú vodu, a to najmä organickým odpadom s prebytkom dusíkatých látok je niťovka (Tubifex).

            Pri odbere vzoriek používame nasledovné pomôcky: gumené čižmy, gumené rukavice, tácky na rozdeľovanie vzoriek, pinzety, lupa, stopky, sieťka na odber, formulár na vyhodnocovanie odberov, zápisník, pero. Živočíchy je možné zo sieťky preložiť do zbernej nádoby, v ktorej ich spočítame. Nájdené živočíchy zaznamenávame do pripraveného formulára. Výsledky vyhodnocujeme priamo v teréne a po vyhodnotení živočíchy pustíme naspäť do vody.

 Aktivity krúžku sú zmapované vo fotogalérii, v časti enviroprojekt,

 

VYHODNOTENIE  PROJEKTU

 

         Náš projekt sme začali realizovať v júni 2006 po písomnom oznámení, že škola získala finančnú dotáciu z programu Enviroprojekt 2006 poskytnutú Ministerstvom školstva SR.

V prvej fáze sme sa zamerali na zaobstaranie potrebných pomôcok. Zakúpili sme digitálny fotoaparát s príslušenstvom, 2 mikroskopy (zväčšenie max. 1000x, elektrická lam-pa), 2 vodeodolné ďalekohľady, 2 sady lúp, priebežne sme zaobstarávali kancelárske potreby a iný drobný materiál.

V septembri 2006  boli o cieľoch a aktivitách Enviroprojektu oboznámení žiaci školy a ich rodičia. Na priamej realizácii projektu sa podieľali 20 žiaci druhého stupňa navštevujúci prírodovedný krúžok pod vedením vedúcej krúžku Mgr. Natálie Nôtovej. Odborným garantom projektu sa stala Ing. Želmíra Ružičková zo Strediska environmentálnej výchovy Drieňok na Teplom Vrchu.

V mesiaci september sme navštívili 3-krát lokalitu Ožďanský rybník. Prvé dve exkurzie boli spojené s bližším oboznamovaním sa s miestom externej realizácie projektu, pozorovaním a spoznávaním zoocenózy rybníka a jej dokumentovaním pomocou digitálneho fotoaparátu. Tretia exkurzia, na ktorej sa zúčastnila aj pani Ružičková bola zameraná na zisťovanie kvality vody v rybníku pomocou bezstavovcov. Ukázala nám, ako možno pomocou metódy BISEL (www.sazp.sk) nenáročným spôsobom stanoviť kvalitu vody. Z vody vytekajúcej z rybníka sme sieťkami uskutočnili niekoľko odberov. Bezstavovce, ktoré sa v sieťkach zachytili, sme určili pomocou kľúča a zaznamenali do špeciálneho formulára. Boli to hrabavé larvy podeniek, vodné ulitníky a lastúrniky, pijavice, larvy mušiek. Po vyhodnotení sme došli k záveru, že voda v rybníku dosahuje stredný stupeň znečistenia.

V mesiaci október sme uskutočnili dve exkurzie na rybník zamerané na pozorovanie sezónnych zmien, spoznávanie a dokumentovanie zoocenózy a odobratie vzoriek na mikroskopické pozorovanie. Po ukončení realizácie projektu v teréne sme sa ďalej zamerali na vyhodnocovanie našich pozorovaní a spracovanie zdokumentovaného materiálu na pravidelných stretnutiach krúžku v priestoroch školy. Výsledkom našej práce, ktorá vrcholila koncom novembra 2006, bola prezentácia výsledkov projektu formou posteru (súpis nami pozorovaného druhového zastúpenia zoocenózy rybníka, vyhodnotenie kvality vody, fotodokumentácia). O realizácii Enviroprojektu sme informovali verejnosť článkom v školskom časopise a v regionálnej tlači – Gemerské zvesti a Novohradské noviny.

Pozorované a zdokumentované druhy živočíchov

 

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Netopier sp. (č. Vespertilionidae)

Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius)

Diviak lesný – stopy (Sus scrofa)

Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Kačica divá (Anas platyrhynchos)

Vrabec poľný (Passer montanus)

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis)

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Skokan zelený (Rana esculenta)

Karas zlatistý (Carassius carassius)

Kapor obyčajný (Cyprinus carpio)

Pleskáč sp. (Abramis sp.)

Kobylka zelená (Tettigonia viridissima)

Koník sp. (č. Acrididae)

Svrček poľný (Gryllus campestris)

Splošťuľa bahenná (Nepa cinerea)

Potápnik sp. (č. Dytiscidae)

Korčuliarka vrchovská (Gerris gibbifer)

Osa obyčajná (Paravespula vulgaris)

Sršeň obyčajný (Vespa crabro)

Bzučivka zlatá (Lucilia caesar)

Tipuľa kapustová (Tipula oleracea)

Babočka pávooká (Inachis io)

Mlynárik kapustový- húsenica (Pieris brassicae)

Vidlochvost feniklový – húsenica (Papilio machaon)

Húsenice 3 neurčených druhov motýľov (Lepidoptera)

Perlovec sp. (č. Nymphalidae)

Šidlo obrovské (Anax imperator)

Šidielko obyčajné (Coenagrion puella)

Podenka - hrabavé larvy (Ephemeroptera)

Žižavica vodná (Asellus aquaticus)

Križiak sp. (č. Argiopidae)

Kvetárik sp. (č. Thomisidae)

Pijavica (Hirudinea)

Slimák pásikavý (Cepea vindobonensis)

Slimák záhradný (Helix pomatia)

Slizovec hrdzavý (Arion rufus)

Korýtko maliarske (Unio pictorum)

Vodniak vysoký (Lymnea stagnalis)

Kotúľka sp. (č. Planorbidae)

Kôstka bahenná (Sphaerium corneum)

 

 

Článok uverejnený v regionálnej tlači:

 

ENVIROPROJEKT  V  OŽĎANOCH

(Školáci preskúmali rybník)

 

            V máji 2006 získala naša  základná škola finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR na realizáciu projektu „Poznávanie zoocenózy Ožďanského rybníka a hodnotenie znečistenia vody pomocou bezstavovcov“, ktorý sme vypracovali v rámci programu Enviroprojekt 2006. Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem detí o poznávanie prírody vo svojom okolí a rozvíjať ich environmentálne cítenie. Zo získaných peňazí sme nakúpili digitálny fotoaparát, mikroskopy, ďalekohľady, lupy, sieťky a iné potrebné pomôcky.

            V mesiacoch september a október 2006 sme spolu 5-krát navštívili Ožďanský rybník. Pozorovali sme, aké druhy živočíchov žijú v rybníku a jeho okolí. Svoje pozorovania sme dokumentovali digitálnym fotoaparátom a zápiskami v zápisníkoch. Počas našich návštev sme pozorovali viac ako 50 živočíšnych druhov, väčšinu z nich sme zaznamenali digitálnym fotoaparátom. Videli sme napr. volavku popolavú, kačicu divú, ropuchu zelenú, skokana zeleného, kapra obyčajného, vodné mäkkýše (korýtko, kotúľku, vodniaka), potápnika, korčuliarku, splošťuľu, larvy podeniek, šidlá a šidielka,  a mnoho ďalších druhov.

            Jedna návšteva rybníka bola venovaná zisťovaniu kvality vody v rybníku podľa bezstavovcov, ktoré v ňom žijú. Ako lektorku sme si prizvali Ing. Želmíru Ružičkovú zo SEV Drieňok na Teplom Vrchu. Ukázala nám, ako možno pomocou metódy BISEL nenáročným spôsobom stanoviť kvalitu vody. Z vody vytekajúcej z rybníka sme sieťkami uskutočnili niekoľko odberov. Bezstavovce, ktoré sa v sieťkach zachytili, sme určili pomocou kľúča a zaznamenali do špeciálneho formulára. Po vyhodnotení sme došli k záveru, že pre vodu v rybníku sme stanovili stredný stupeň znečistenia.

            O priebehu a výsledkoch projektu boli žiaci a pedagógovia našej školy informovaní prostredníctvom posteru, širšia verejnosť sa s naším projektom môže oboznámiť na internetovej stránke školy.

            Pri výletoch na rybník nás sprevádzalo krásne slnečné počasie babieho leta, čo sme využili i na opekanie špekáčok. Užili sme si veľa zábavy a na príjemné chvíle strávené v prírode pri Ožďanskom rybníku budeme určite ešte dlho spomínať.

                                                                                                         

                                                              Mgr. Natália Nôtová a členovia prírodovedného krúžku

 

K článku sme doložili na uverejnenie fotografie z aktivít žiakov na rybníku. Príspevok bol uverejnený  v Novohradských novinách číslo 47 a v Gemerských zvestiach (červených) číslo 48. 

Odfotené výstrižky novín sú uverejnené vo fotogalérii.

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 06. 12. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk