novostavbe sa všetci tešíme

História našej ZŠ, 2008/2009

 

          Podľa archeologických vykopávok spadá minulosť obce až do roku 1297. Obec je bohatá na históriu. Nezastupiteľné miesto má aj história školstva.

       V Ožďanoch dlhé roky existovala stredná škola, gymnázium či lýceum. Bolo založené zemským pánom Gabrielom Bakošom,  ktorý školu premiestnil z Fiľakova v r. 1643 a umiestnil ju vo svojom kaštieli. Po jej vyhorení v r. 1742 dal postaviť novú školskú budovu G. Korponay. Lýceum bolo predchodcom gymnázia v Rimavskej Sobote. Fungovalo v rokoch 1645 – 1853. Pôsobilo tu a študovalo viacero významných Slovákov ako Juraj Palkovič – profesor bratislavského lýcea, Samuel Reuss – zberateľ slovenských ľudových povestí, Ján Francisci-Rimavský – básnik a spisovateľ, Ján Botto – štúrovský básnik, Ľudovít Kubáni – štúrovský básnik, Michal Miloslav Bakulíni – revolucionár. Ďalej tu pôsobili ako rektori Samuel Kallaš, Karol Kellner, Ján Chalúpka a iní. V decembri 1999 bola na pamiatku tohto slovenského gymnázia slávnostne odhalená pamätná tabuľa na budove Obecného úradu v Ožďanoch.  Okrem lýcea boli v obci tri školy: štátna ľudová, rímsko - katolícka a evanjelická ľudová škola. V  roku 1924 bola založená slovenská ľudová škola. Na týchto základoch bola postupne vybudovaná naša Základná škola v Ožďanoch.

            Štátna meštianska škola vznikla po oslobodení Oždian v roku 1945. Slovenská meštianka bola len v Rimavskej Sobote a tak začali 3. mája 1945 organizovať jej vznik v obci Ožďany. Vyslaný organizátor meštianskej školy bol Martin Dinaj. Najvhodnejšia budova bol Schreiberov kaštieľ uprostred dediny, ktorý dodnes existuje. Ostatné budovy v obci neboli po vojne vhodné na používanie.

Podľa ustanovenia Školského zákona z roku 1948 sa prvé tri triedy Štátnej meštianskej obvodnej školy v Ožďanoch pozmenili na strednú školu s názvom Stredná škola v Ožďanoch. Vo výnose bol stanovený aj počet tried pre školský rok 1948/49: tri základné a I.B pobočka.

Osemročná stredná škola vznikla v Ožďanoch v roku 1953 po zlúčení bývalej národnej a strednej školy.              

Počet žiakov v škole stále vzrastal. V päťdesiatych rokoch sa ustálil na počte 250 – 270 detí, v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch stúpol až na 350 – 370 detí.

V súvislosti s nárastom počtu žiakov riaditeľstvo školy spolu s Miestnym národným výborom viackrát dalo požiadavku na Okresný národný výbor – odbor školstva v Rimavskej Sobote na postavenie novej školskej budovy. Keďže o to isté požiadal aj Miestny národný výbor v Hrnčiarskych Zalužanoch, Okresný národný výbor nechcel povoliť výstavbu novej školy, kým nebude definitívne rozhodnuté, kde sa bude škola stavať.

Po veľkom úsilí riaditeľstva školy a Miestneho národného výboru odbor školstva v Rimavskej Sobote konečne povolil v roku 1984 aspoň prístavbu novej jedálne. Bol to niekoľkoročný boj medzi obcami Ožďany a Hrnčiarske Zalužany. Ešte v tom roku boli vykopané základy pre novú školskú jedáleň – školskú kuchyňu. Okres povolil túto prístavbu v rámci tzv. „akcie Z“, čo znamenalo, že po vymeraní a vybetónovaní základov Stavebným podnikom, všetky ostatné práce musela škola vykonávať sama, prípadne spolu s Miestnym národným výborom.

V roku 1986 dosiahol Miestny národný výbor a riaditeľstvo školy od Okresného národného výboru – odboru školstva povolenie, že nad školskou kuchyňou a jedálňou sa vybuduje jedno podlažie, kde sa umiestni 5 učební s kabinetmi, zborovňa a riaditeľňa. Každú sobotu 10 – 12 chlapov – zväčša rodičov žiakov – pracovalo na stavbe.

Prístavba bola koncom roku 1989 v hrubých prácach dokončená, avšak do úplného dokončenia stavby ešte veľa chýbalo. Po zmene štátneho zriadenia (v novembri 1989), sa v roku 1990 na stavbe nepracovalo.

V roku 1991 dostavba školskej prístavby opäť pokračovala. Všetci zamestnanci školy sa tešili na nové, modernejšie a lepšie vybavené priestory. Súkromná firma sa zaviazala, že budovu dokončí do školského roka 1991/1992. Táto budova je v súčasnosti hlavnou budovou.  V týchto podmienkach vyučujeme dodnes. Naši bývalí žiaci dosahujú dobré výsledky na stredných aj vysokých školách. Chceli by sme dosiahnuť, aby mali na prípravu podmienky aspoň trocha rovnocenné s mestskými školami. Sme škola veľkosťou stredného typu od 160 do 200 žiakov, z každého ročníka po jednej triede. Do dnešného dňa sa nám darí dobre vplývať na žiakov v oblasti protidrogovej výchovy. Žiaci našej školy nemajú také široké možnosti anonymne sa zgrupovať do rôznych skupín, ktoré by im umožňovali prístup k drogám. Je potrebné venovať pozornosť aj vybaveniu škôl stredného typu, aby žiaci neodchádzali do miest kvôli lepším podmienkam. Bolo by chybou, keby vidiecke školy upadali a vysoko ich predstihovali školy v mestách. Obec Ožďany má do budúcna dobrú perspektívu rozvoja. Boli by sme radi, keby deti tu vyrastajúce mohli získať čo najvšestrannejšie vedomosti a zručnosti na ZŠ vo svojej obci a už v detstve nemuseli dochádzať za vzdelávaním do mesta.

     Do lepšej situácie sa škola dostala po 1.júli 2002, keď Okresný úrad zo zákona delimitoval Základnú školu a jej zariadenia na Obec Ožďany. Obec Ožďany pod vedením starostu obce Jánom Ďurčákom prebudovala priestory školy na triedy, pretože boli zrušené priestory v obci, ktoré si po reštitúcii nárokovala evanjelická a katolícka cirkev. Priestorov bolo stále málo, pretože triedy v kaštieli sa stali kvôli vlhkosti múrov nevyhovujúce. Situácia sa vyriešila v roku 2006. Obec Ožďany v rámci vybudovania strechy na plochej  streche, ktorá zatekala,  realizovala nadstavbu a v nej vznikli priestory pre nové triedy, odborné učebne jazykovú a prírodovednú a pre novú zborovňu. Súčasne sa vybudovalo ústredné kúrenia a plynová prípojka, pretože kúrenie akumulačnými kachľami bolo už nevyhovujúce. Zvonka sa zateplila celá budova a urobila sa nová farebná omietka. V tomto roku sa opravili tiež strechy na vedľajších budovách, kde sa vymenila celá krytina, pretože aj tieto strechy zatekali. Súčasne sa upravovali priestory na školskom dvore, postupne sa vybudovalo školské ihrisko a vybudovala sa prístupová cesta v rámci areálu školy.

     V roku 2007 a 2008 sa vymenili nevyhovujúce okná za plastové aj na 1. poschodí a prízemí, čím sa značne vylepšili hygienické a estetické podmienky na vyučovanie. V triedach je dostatok svetla a prijateľné regulované teplo. Úpravu realizoval zriaďovateľ v spolupráci s vedením školy. Súčasne si vedenie školy dalo za predsavzatie, že za usporené financie zo zníženej spotreby energie pri kúrení bude postupne vymieňať lavice a stoličky za nové výškovo nastaviteľné, ktoré budú rásť súčasne so žiakmi. Akcia bude trvať niekoľko rokov, podľa financií.

 

line 

©"Aktualizované" dňa 19. 10. 2008
Vargicová, vzelka@orangemail.sk