novostavbe sa všetci tešíme

 

Varianty učebných plánov 2008/2009

 

Zameranie školy / Varianty učebných plánov / Kde sa nachádzame, kontakt

 

V našej  ZŠ sa vyučuje v týchto variantoch:

     Vyučovanie prebieha podľa platných Učebných osnov pre 1. a 9. ročník základných škôl, ktoré schválilo MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003 – 41 od 1. septembra 2003 a podľa Štátneho vzdelávacieho programu vypracovaného v školskom vzdelávacom programe, kde získajú primárne vzdelanie ISCED 1 po ukončení 4. ročníka a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 po ukončení 9. ročníka.

1.      ročník – podľa učebných osnov vypracovaných v školskom vzdelávacom programe ISCED 1

2.      ročník – Variant 1/základný

3.      – 4. ročník – Variant 3/jazykový

5. ročník – podľa učebných osnov vypracovaných v školskom vzdelávacom programe ISCED 2

VII. A – Variant triedy so športovým zameraní

6. – 9. ročník  – Variant 2

Špeciálna trieda  1. stupeň II. B, III. B. IV. B, VIII. C  – učebné osnovy špeciálnej školy, II. B, III. B, IV. B – Variant A, VIII. C – Variant B

Špeciálna trieda  2. stupeň  VII. B – IX. B – učebné osnovy špeciálnej školy – Variant A

 

Rozširujúce hodiny :

 7. ročník – Informatika / Praktiká z fyziky

8. ročník – Matematika

9. ročník – Informatika / Praktiká z chémie

 

Nepovinné predmety :

 Konverzácia  v AJ                             VII. A

Cvičenia zo SJ                                    VII. A

 

Hodnotenie a klasifikácia :

 - na základe Zákona č. 245/2008 § 55, § 56, § 57, § 58

Hodnotenie žiakov v 2. – 4. ročníku – variant A

Slovné hodnotenie výchov v ročníkoch 5. – 9. : Tv, Vv, Tp, Hv, Nv, Ev.

Špeciálne triedy : Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím

Integrovaná žiaci v bežných triedach – Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

 Integrovaní žiaci v bežných triedach -  žiaci s poruchami učenia majú upravené

 učebné osnovy podľa stupňa a druhu postihu.
 

                     

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 29. 10. 2008
Vargicová, vzelka@orangemail.sk