novostavbe sa všetci tešíme

 

Zameranie školy 2008/2009

 

Zameranie školy / Varianty učebných plánov / Kde sa nachádzame, kontakt

        Od 1.9.2009 začalo vyučovanie prebiehať podľa školského vzdelávacieho programu , ktorý

 je dostupný na hlavnej stránke. Tam je rozobratý aj zámer školy. Podľa nových učebných osnov

 sa postupuje v ročníkoch 1. a 5.

1. Vyučovanie cudzích jazykov

    Aj - I. a II. ročník nepovinne

          III. - IX. ročník  povinne

    Fj., Rj - môže sa učiť podľa záujmu v rámci krúžkov

Podľa školského vzdelávacieho programu sa bude u nás vyučovať Aj od 2. ročníka a druhý

 cudzí jazyk podľa výberu z Nj a Rj od 6.ročníka. Posilníme hodiny 2.cudzieho jazyka oproti

 štátnemu vzdelávaciemu programu.

2. Zavádzanie 0. ročníka - vznikol cez projekt Phare, máme kompletné vybavenie

    žiackej aj rodičovskej miestnosti s nábytkom i pomôckami, je vybudované

    sociálne zariadenie vyhovujúce veku týchto žiakov. V budúcnosti sa budú zriaďovať

    podľa toho, či budú vhodní žiaci. Ak nebudú žiaci pre 0.ročník, vo vybudovaných priestoroch

     sa budú vyučovať žiaci 1.ročníka.

3. Účasť v medzinárodnom projekte Sokrates, spolupráca s partnerskými školami

    v zahraničí - 5 štátov - vyhodnocujeme  3.rok a hľadáme vhodné projekty pre ďalší školský rok.

4. Bohatá záujmová činnosť krúžkov cez vzdelávacie poukazy.

5. Práca OKC IMA ( Oblastné koordinačné centrum ideálnej mládežníckej aktivity )

    pri ZŠ, do ktorej sa zapája veľa členov krúžkov, ktorí sú našimi žiakmi. OKC IMA

    je súčasťou RC  IMA  v Bratislave, ňou je riadené i finančne podporované.

6. Bohatá športová činnosť na novovybudovanom ihrisku cez Otvorenú školu - šport.

    V lete : futbal, tenis, volejbal, stret hokej a ďalšie i netradičné športy.

    V zime: klzisko na ihrisku - hokej, korčuľovanie, kultúrne aktivity - karneval ap.

    Zriadili sme od 1.9.2009 športovú triedu zameranú na futbal a tiež podporujeme športové

    aktivity v rámci krúžkov a  nepovinných predmetov pre ostatných žiakov. Žiaci dosahujú v

    súťažiach pekné úspechy.

 7. Vzdelávanie cudzích jazykov pre učiteľov - v rámci projektu Sokrates majú

     pedagógovia školy možnosť priamo v škole absolvovať kurz z Aj  cez jazykovú

     školu. Kurz sa končí certifikátom. Tohto školského roka už začína 7 učiteľov 3. rok štúdia v

      jazykovej škole.

8. Zavedenie práce s počítačom do všetkých ročníkov.

    1. stupeň v rámci nepovinných predmetov a krúžkov, tiež cez povinné predmety, od 2. ročníka

       zavedenie informatickej výchovy.

    2. stupeň v rámci informatiky a povinných vyučovacích predmetov v dopoludňajších

        hodinách , krúžky - počítačový, Robolab, záujmová činnosť ŠKD v popoludňajších

        hodinách.

9. Organizovanie školskej akadémie každý druhý rok, lyžiarskeho výcviku každý

    druhý rok, plaveckého výcviku pre 5.ročník, tanečného kurzu so

    záverečným venčekom organizovaný cez Rodičovskú radu pri ZŠ každý druhý rok.

10. Starostlivosť o žiakov s výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú zaradení v dvoch

    špeciálnych triedach s mentálnym postihom, s inými postihmi sú integrovaní v bežných

    triedach.

11.Práca v získaných projektoch: V tomto školskom roku sú to:

     a/ Sokrates - podprojekt Comenius - ukončenie a vyhodnotenie    

     b/ Jazykové laboratórium - práca v ňom

     c/ Otvorená škola - šport- pokračovanie začatých aktivít

     d/ Enviroprojekt- získali sme ho v tomto školskom roku už 2-krát

     e/ Internetová knižnica - aktivity v nej

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2008
Vargicová, vzelka@orangemail.sk