novostavbe sa všetci tešíme

 

Zameranie školy 2007/2008

 

Zameranie školy / Varianty učebných plánov / Kde sa nachádzame, kontakt

 

1. Vyučovanie cudzích jazykov

    Aj - I. a II. ročník nepovinne

          III. - IX. ročník  povinne

    Nej - V. - IX. ročník nepovinne

    F., R - môže sa učiť podľa záujmu v rámci krúžkov

2. Zavádzanie 0. ročníka - vznikol cez projekt Phare, máme kompletné vybavenie

    žiackej aj rodičovskej miestnosti s nábytkom i pomôckami, je vybudované

    sociálne zariadenie vyhovujúce veku týchto žiakov. V budúcnosti sa budú zriaďovať

    podľa toho, či budú vhodní žiaci. Ak nebudú žiaci pre 0.ročník, vo vybudovaných priestoroch

     sa budú vyučovať žiaci 1.ročníka, teraz sú tam žiaci 2. ročníka, pretože tam máme veľa           integrovaných žiakov a je potrebná účasť asistenta učiteľa.

3. Účasť v medzinárodnom projekte Sokrates, spolupráca s partnerskými školami

    v zahraničí - 5 štátov - pracujeme už 3.rok

4. Bohatá záujmová činnosť krúžkov cez vzdelávacie poukazy.

5. Práca OKC IMA ( Oblastné koordinačné centrum ideálnej mládežníckej aktivity )

    pri ZŠ, do ktorej sa zapája veľa členov krúžkov, ktorí sú našimi žiakmi. OKC IMA

    je súčasťou IMA  v Bratislave, ňou je riadené i finančne podporované.

6. Bohatá športová činnosť na novovybudovanom ihrisku cez Otvorenú školu - šport.

    V lete : futbal, tenis, volejbal, stret hokej a ďalšie i netradičné športy.

    V zime: klzisko na ihrisku - hokej, korčuľovanie, kultúrne aktivity - karneval ap.

 7. Vzdelávanie cudzích jazykov pre učiteľov - v rámci projektu Sokrates majú

     pedagógovia školy možnosť priamo v škole absolvovať kurz z Aj  cez jazykovú

     školu. Kurz sa končí certifikátom.

8. Zavedenie práce s počítačom do všetkých ročníkov.

    1. stupeň v rámci nepovinných predmetov a krúžkov, tiež cez povinné predmety

    2. stupeň v rámci informatiky a povinných vyučovacích predmetov v dopoludňajších

        hodinách , krúžky - počítačový, Robolab, záujmová činnosť ŠKD v popoludňajších

        hodinách, digitálna fotografia.

9. Organizovanie školskej akadémie každý druhý rok, lyžiarskeho výcviku každý

    druhý rok, plaveckého výcviku pre 1.stupeň každý 3.rok, tanečného kurzu so

    záverečným venčekom organizovaný cez Rodičovskú radu pri ZŠ každý druhý rok.

10. Starostlivosť o žiakov s výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú zaradení v dvoch

    špeciálnych triedach s mentálnym postihom, s inými postihmi sú integrovaní v bežných

    triedach.

11.Práca v získaných projektoch: V tomto školskom roku sú to:

     a/ Sokrates - podprojekt Comenius    

     b/ Jazykové laboratórium

     c/ Otvorená škola - šport

     d/ Enviroprojekt

     e/ Internetová knižnica

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk