novostavbe sa všetci tešíme

 

Varianty učebných plánov 2007/2008

 

Zameranie školy / Varianty učebných plánov / Kde sa nachádzame, kontakt

 

V našej  ZŠ sa vyučuje v týchto variantoch:

1.  1.stupeň - Variant 3 - jazykový - anglický jazyk od III. ročníka povinne, v  I. a  II.  ročníku

                       nepovinne..

2.  2.stupeň - Variant 2 - určuje rozloženie prírodovedných predmetov do počtu  hodín.

                        Posilňujeme prírodovedné predmety a to povinne voliteľnú  Informatiku v

                         alternatíve s praktikami z fyziky, chémie a prírodopisu.

3.  Špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihom - v nich sa vyučuje podľa

                         variantu A, niektorí prechádzajú po špecialno - pedagogickom  vyšetrení

                         do variantu B.

4. Integrovaní žiaci v bežných triedach -  žiaci s poruchami učenia majú upravené

                          učebné osnovy podľa stupňa postihu, traja žiaci sa vyučujú podľa učebných     osnov špeciálnych tried  variant A.
 

                     

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk