novostavbe sa všetci tešíme

2007/2008

Predmetové komisie a metodické združenia:

 

 Metodické združenie pre 1. - 4. ročník  – vedúca Mgr. Monika Kubelková

členovia: Mgr. Elena Sélešová, Mgr. Alica Kubelková, , Mgr. Iveta Sojková,   , Csilla Horváthová, , Tunde Kureková, Mgr. Estera Szaboová.

      Metodické združenie pracuje a zasadá podľa plánu práce  schváleného na začiatku školského roka. Zasadnutia sa zameriavajú na analýzy výchovno - vzdelávacích problémov, vyhodnocujú vstupné, výstupné a predpísané previerky, analyzujú hodnotenie žiakov. MZ konkretizuje metódy a postupy na zlepšenie prospechu a správania  u slabo prospievajúcich žiakoch, navrhuje žiakov na špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie, venujú sa integrovaným žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, kde triedni učitelia spolupracujú so špeciálnými pedagógmi.

     MZ sa zaoberá zvyšovaním úrovne vyučovacích hodín a prehlbovaním odbornej a metodickej prípravy učiteľov. Spolupracuje s MŠ v Ožďanoch naplánovanými aktivitami, so ŠKD pri ZŠ, s rodičmi žiakov  - organizujú Dni otvorených dverí, konzultačné hodiny, venujú sa pedagogickej osvete rodičov.

    Podľa plánu práce sa MZ ďalej venuje príprave exkurzií žiakov s výchovným a vyučovacím zameraním, príprave školy v prírode, plaveckého výcviku, výletov, športových podujatí. MZ prehodnocuje úspechy žiakov 1. stupňa zapojených do literárnych, prírodovedných, výtvarných a športových súťaží.

MZ má pripravený plán modernizácie vyučovania, doplnenie novými učebnými pomôckami a podľa financií školy ich žiadajú od vedenia školy. V rámci školských projektov organizuje a zúčastňuje sa so žiakmi na rôznych aktivitách a krúžkovej činnosti.

 

Metodické združenie pre špeciálne triedy a integrovaných žiakov 

vedúca :Mgr. Viera Kišpatková - špeciálny pedagóg

členovia: Mgr. Martina Školníkova - špeciálny pedagóg

                  Mgr. Marek Valkučák

                   Mgr. Šinglárová Vlasta - pedagóg TV, vyučujúca v špeciálnych triedach

                   vychovávateľka - Horváthová Csilla

                   asistent učiteľa Hrušková Alica

                   prizývaní sú triedni učitelia integrovaných žiakov

 Metodické združenie vzniklo pre potrebu nevyhnutnej  spolupráce všetkých pedagógov                v špeciálnych triedach našej základnej školy a pre integrovaných žiakov.

   Ciele metodického združenia:

 - výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a s ostatnými postihmi

 - motivácia žiakov k schopnosti osvojovania učiva napriek individuálnym nedostatkom:

    stav rozumových schopností,  faktor emočného bloku, úroveň celkového zdravotného stavu,

    úroveň sociálnych podmienok,  vplyv prostredia

 -  vzťah učiteľa a žiaka

 - orientácia učiteľa na úspešnosť žiaka

 - postupné odstraňovanie neúspechu:  dostatok edukačných  príležitostí,  sociálne prostredie,

    pozor na  nevyhovujúce domáce prostredie, podporná výchova zo strany rodičov

  - formovanie profesionálnej  a sociálnej  zodpovednosti

  Spôsob dosahovania  cieľa:

  - individuálny prístup

 - motivácia

 - motivačné hodnotenie

 - priestor pre tvorivosť

 - náročnosť pedagóga s ohľadom na schopnosti žiaka

 

 Predmetová komisia jazykovedná – vedúca: Mgr. Judita Hercegová

členovia: Mgr. Henrieta Bálintová, Mgr. Monika Kubelková, Mgr. Iveta Sojková, Mgr. Natália Nôtová

Predmetová komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberá hodnotením výchovno-vyučovacích výsledkov predmetov jazyk slovenský a literatúra a jazyka anglického. Hlavné úlohy sú zamerané na prípravu žiakov na vybrané literárne súťaže, olympiády, MONITOR, prípravu na prijímacie pohovory, spoluprácu  s knižnicami, modernizáciu vyučovacieho procesu s využitím počítačovej učebne. Členovia PK sa budú zaoberať riešením problémov  neprospievania žiakov, zvýšenú pozornosť budú venovať integrovaným a talentovaným žiakom.

      

Predmetová komisia prírodovedná – vedúca: Mgr. Soňa Kováčová

 členovia: Mgr. Natália Nôtová, Mgr. Želmíra Vargicová, Mgr. Katarína Királová

 Hlavné úlohy v školskom roku 2007/2008

1.  V obsahu a cieľoch rešpektovať „Učebné osnovy matematiky, fyziky, chémie a prírodopisu“  z 1. 9. 1997 a vypracované štandardy pre II. stupeň.     

2.    Vypracovať časovo-tematické plány pre jednotlivé ročníky a predložiť ich na podpis.

3. V hodnotení a klasifikácii žiakov postupovať podľa „Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ z 1. 9. 1994“.

4.  Venovať pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako vyplýva z „Dohovoru o právach dieťaťa.“

5. Naďalej venovať pozornosť k manželstvu a rodičovstvu, aby bola integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania.

6.  Systematickú pozornosť venovať realizácii koncepcie environmentálnej výchovy.

7. Systematicky a cieľavedome pracovať s nadanými a talentovanými žiakmi, zapájať ich do Matematickej olympiády a Pytagoriády, Fyzikálnej olympiády, Archimediády a ostatných chemických a prírodopisných súťaží.

8.   Systematicky zavádzať model THV v prístupe učiteľ - žiak, uplatňovať humanizáciu a toleranciu vo vzájomnom vzťahu.

9.      Vykonať vstupné previerky z matematiky, vypracovať analýzu chýb a nedostatkov a na ich základe urobiť opatrenia na ich odstránenie.

10. Podľa pokynov POP MŠ vykonať výstupné previerky z matematiky.

11. Žiakom 9. ročníka systematicky venovať pozornosť pri príprave na prijímacie pohovory.

12. Štvrťročné písomné práce vykonávať najneskoršie týždeň pred ukončením štvrťroka, vypracovať analýzu chýb a nedostatkov, vyhodnotiť a porovnať výsledky medzi triedami.

13. Systematicky spolupracovať s MZ I. stupňa, hlavne s vyučujúcim 4. ročníka s cieľom zosúladiť požiadavky na žiakov v 5. ročníku.

14. Zdokonaľovanie v práci s počítačom.

15. Využívať ponuky vzdelávacích inštitúcií – Metodické centrá.

16. Zápisnice zo zasadnutia písať tak, aby obsahovali jednoznačné a konkrétne závery, ku ktorým členovia dospeli.

 

             Úlohy jednotlivých členov PK

p. Kováčová  –      príprava žiakov 9. ročníka na príjimacie pohovory

                                matematické súťaže:           MO – ročníky  5, 8, 9

                                                                               Pytagoriáda – ročníky   8

                                                                                  Klokan – ročníky  6, 7, 8, 9

                                   priebežné vzdelávanie v práci s počítačom

p. Vargicová –       matematické súťaže:           MO – ročník 7

                                                                               Pytagoriáda – ročník 7

                                                                                  Klokan – ročník 7

                                   fyzikálne súťaže – ročníky  7.

                                   priebežné vzdelávanie v práci s počítačom

 

p. Nôtová –               chemické a prírodopisné súťaže – ročníky 5., 6., 7., 8., 9.

                                   priebežné vzdelávanie v práci s počítačom

 

 

 Predmetová komisia spoločenskovedná -  vedúci: Mgr. Henrieta Bálintová

 členovia: Mgr. Vlasta Šinglárová, Mgr. Elena Sélešová

 Predmetová komisia pracuje podľa plánu práce. Na svojich zasadnutiach hodnotí úroveň a plnenie časovo - tematických plánov predmetov zemepis, dejepis. Hodnotí výsledky previerok z týchto predmetov, presadzuje nové metódy a formy vyučovania, zapája žiakov do súťaží, organizuje vzdelávacie exkurzie. V rámci školy spolupracuje s ostatnými vyučujúcimi  a rozvíja medzipredmetové vzťahy.

 

Predmetová komisia výchovná - vedúca:  Mgr. Vlasta Šinglárová

 členovia: Mgr. Marek Valkučák, Mgr. Soňa Kováčová, Mgr. Viera Kišpatková, Mgr. Iveta Sojková, Mgr. Alica Kubelková, Mgr. Katarína Kiráľová

Predmetová komisia pracuje podľa plánu práce. V rámci mimovyučovacej činnosti výchovne vplývajú na žiakov ich zapájaním do kultúrnych aktivít, športových súťaží, úpravy interiéru a exteriéru školy, výtvarných a hudobných súťaží a organizovaním iných rôznych voľnočasových aktivít v spolupráci so žiackym parlamentom a koordinátorom zdravej školy. Organizovanie mimoškolských aktivít je súčasťou zdravého životného štýlu a boja proti užívaniu drog.

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk