novostavbe sa všetci tešíme

2007/2008

Aktivity školy a zriaďovateľa školy

 

      Základná škola v Ožďanoch má zriaďovateľa Obec Ožďany od 1.7.2002. Za toto obdobie do dnešného dňa sme sa presvedčili, že pre nás je oveľa výhodnejšie patriť pod Obec Ožďany ako pod okresný úrad. Je tu priamy vzťah a spoločný záujem nás i obce udržať školu v obci a na patričnej  úrovni. Platí u nás nepísaný zákon, že vedenie školy a pedagogickí zamestnanci dbajú o kvalitu výchovno - vyučovacieho procesu, pestrosť záujmových aktivít, zapájanie sa do projektov, čím získavame financie naviac a celkove o dobré vzťahy medzi zamestnancami, žiakmi. Kultúra našej školy je založená na vzájomnej dôvere, tolerancii a každý vie, že sa od neho očakáva dôsledné plnenie si svojich povinností a aktivita podľa svojich schopností v prospech školy a žiakov školy. Myslíme si, že výsledkom je spokojnosť nás všetkých, jednoducho sme dobrý kolektív a vychádzame si v ústrety i v prípadných ťažkostiach v práci.    

     Náš zriaďovateľ pod vedením súčasného pána starostu Jána Ďurčáka nám zabezpečuje priaznivé podmienky pre výchovu a vzdelávanie podľa svojich možností.  V roku 2002 sme stratili priestory pre vyučovanie ročníkov 1. -4., telocvičňu a školské dielne, ktoré sa nachádzali v priľahlých budovách a uplatnili si ich vlastníctvo katolícka a evanjelická cirkev. Obec nám vytvorila nové priestory na vyučovanie prebudovaním školskej jedálne, tiež  vybudovali obecnú telocvičňu,  do ktorej chodíme i dnes cvičiť. Nevieme si predstaviť, čo by bolo, nebyť tejto aktivity obecného úradu, kde by sme vyučovali. V ďalších rokoch sa robili úpravy vnútorných priestorov, vybudovalo sa viacúčelové ihrisko, kde časť financií išlo aj z projektov aj z obce. V roku 2005 nám boli cez zriaďovateľa a s našou spoluprácou vymaľované všetky priestory školy, natreté okná, zrenovované dvere a podlahy tried a chodby, vybudovala sa šatňa na prezúvanie sa žiakov. V jeseň 2005 získala Obec Ožďany financie na rekonštrukciu striech po dlhom vybavovaní, do konca roka boli strechy zrekonštruované a konečne nemáme problémy so zatekaním. Pritom sa urobila nadstavba pod strechu, pretože bojujeme s nedostatkom vyhovujúcich priestorov pre vyučovanie. V tomto roku je cieľ dobudovať priestory čo najviac, aby sa v blízkej budúcnosti  mohlo aj tu vyučovať. Súčasne škola vypracovala projekt cez projekty  EÚ, kde by sme chceli získať financie na vybudovanie prírodovednej a jazykovej učebne vo vzniknutých priestoroch a skvalitniť tak úroveň vyučovania. Projekt má zameranie " Projektové vyučovanie žiakov 9.ročníka", čím chceme využívať nové metódy a formy vyučovania na získavanie prakticky využiteľných vedomostí žiakov. Projekt cez EÚ sme v roku 2006 nedostali a preto musíme hľadať iné zdroje na dobudovanie priestorov školy.

súčasný stav nadstavby      nové strechy      využívanie ihriska ako klziska verejnosťou

Máj 2006:     Nášmu zriaďovateľovi sa podarilo získať financie na dobudovanie tried v podkroví a na zateplenie budovy školy. Tešíme sa, ak by sme v novom školskom roku mohli už aj tu zriadiť triedy a odborné učebne. Dokumentujeme postup stavby až po dokončenie postupne v obrázkoch.                                                                  

             zatepľovanie budovy školy         zateplenie a omietka 1. steny 

dokončená budova v prevádzke  

September 2006: Nasťahovali sme sa do nadstavby. Pribudli nám dve triedy pre 7. a 8. ročník, nová zborovňa, kabinet výchovného poradcu s kabinetom špeciálneho pedagóga, samostatná miestnosť pre ekonómku školy, odborná jazyková učebňa - zariadenie sme dostali cez projekt jazykové laboratórium a miestnosť na prírodovednú učebňu, ktorú ešte musíme dobudovať postupne podľa financií. Všetci sme povďační zriaďovateľovi za nové priestory. V tomto školskom roku sme vybudovali tiež internetovú knižnicu, financie na ňu sme dostali ako dotáciu z rozvojového projektu od MŠ SR.

Novozriadená internetová knižnica     Nové knihy zakupené aj od rodičov využívajú žiaci pravidelne     Jazyková učebňa má vybavenie bezdrôtovými slúchadlami

September 2007: Z ušetreným financií s pomocou zriaďovateľa sme postupne vybudovali prírodovednú učebňu. Vyučovať v nej sme začali 1.9.2007 a to hlavne fyziku, chémiu a prírodopis. Podľa financií budeme tieto učebne dopĺňať novými učebnými pomôckami. Už v októbri 2007 sme mohli dokúpiť na každý stôl meniče napätia od 3V do 12 V pre jednosmerný i striedavý prúd. Ušetríme tak financie za kopu batérii, ktoré sme museli kupovať na pokusy a nemali dlhodobú  trvácnosť. Tiež sme si dovolili kúpiť nejaké učebné pomôcky na vyučovanie podľa požiadaviek vyučujúcich, pretože veľa pomôcok máme už zastarané. Financie sme získali z toho, že nám vrátili preplatok za plyn. Úspora vznikla po zateplení budovy minulý rok.

pohľad na učebňu     v učebni pracujeme aj s multimediálnou súpravou- interaktívna tabuľa

 

    

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk